30 مهر 1397
En | 
زمان انتشار: 20 خرداد 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 20 خرداد,1397
بازدید: 208
سالانه دويست و شصت و هفت هزار تومان هر ايراني براي انواع بيمه‌ها پرداخت كرده است
سالانه دويست و شصت و هفت هزار تومان هر ايراني براي انواع بيمه‌ها پرداخت كرده است

بيشترين مبلغ نوع خسارت بيمه‌اي پرداخت شده به طور سرانه به هر فرد ايراني در سال 1395 به بيمه شخص ثالث با مبلغ نود و شش هزار و ششصد تومان و خسارت بيمه درمان با 70 هزار تومان و بيمه بدنه اتومبيل به مبلغ 12 هزار تومان بوده است.

براساس آخرين انتشار سالنامه آماري كشور، در سال 1395، مبلغ 267 هزار تومان به طور سرانه، هر ايراني حق بيمه براي انواع بيمه‌ها پرداخت كرده است، اين مبلغ در سال 1385، براي هر ايراني، مبلغ 33 هزار و پانصد تومان بوده است. همچنين سرانه خسارت دريافتي بيمه‌اي هر ايراني در سال 1395، مبلغ 223 هزار تومان بوده كه اين مبلغ در سال 1380، مبلغ 24994 تومان است.

بيشترين مبلغ نوع خسارت بيمه‌اي پرداخت شده به طور سرانه به هر فرد ايراني در سال 1395 به بيمه شخص ثالث با مبلغ نود و شش هزار و ششصد تومان و خسارت بيمه درمان با 70 هزار تومان و بيمه بدنه اتومبيل به مبلغ 12 هزار تومان بوده است.

بيشترين درصد خسارات بيمه‌اي به كل خسارت هاي بيمه ايي در سال 1395، با 43 درصد بيمه شخص ثالث، 31درصد بيمه درمان و 5 درصد بيمه بدنه اتومبيل بوده است و خسارات بيمه درمان در كل خسارات بيمه‌اي در سال 1380، 17 درصد و بيمه شخص ثالث 53 درصد و بيمه بدنه اتومبيل 7 درصد بوده است، لذا خسارت بيمه شخص ثالث در سال 1395، نسبت به سال 1380، در كل خسارات بيمه‌اي 10 واحد درصد و خسارت بيمه بدنه اتومبيل یک واحد درصد كاهش و بيمه درمان 15 واحد درصد افزايش يافته است.

در سال 1395، به طور سرانه هر ايراني 100 هزار تومان براي بيمه شخص ثالث، 74 هزار تومان بيمه درمان، 17 هزار و  چهارصد تومان بيمه بدنه اتومبيل،  12 هزار و نهصد تومان حوادث راننده،  11 هزار تومان بيمه عمر و 14 هزار و هفتصد تومان براي بيمه آتش سوزي پرداخته است.

 38 درصد از حق بيمه‌هاي دريافتي بازار بيمه به بيمه شخص ثالث ، 28 درصد به بيمه درمان، 7 درصد به بيمه بدنه اتومبيل و 5 درصد براي بيمه حوادث راننده بوده، به عبارتي 77 درصد از عايدي بازار بيمه كشور، متعلق به بيمه خودرو و درمان است كه بيشترين حق بيمه‌ها در سال 1395 بوده است.

 

 

تصاویر
  • سالانه دويست و شصت و هفت هزار تومان هر ايراني براي انواع بيمه‌ها پرداخت كرده است
طراحی سایت