30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه شهریور 1391)

یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:57
سالنامه  آماری کشور  سال 1390 به زبان انگلیسی حاوی  مجموعه ای از آخرین  اطلاعات موجود درزمینه های  اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلدار...
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:54
شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن  در سال 1390 با0/17 درصد افزایش نسبت به سال 1389به عدد 4/473 رسیده است و بیش ترین افزایش در شاخص مزبور مربوط به خردادماه به میزان4/6 درصد و بیشترین کاهش در مرداد ما...
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:51
شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در سال 1390 با 6/46درصد افزایش نسبت به سال 1389،به عدد 1/950رسید در حالی که این شاخص در سال 1389 عدد 9/647 بوده و نسبت به سال 1388 ،1/27 درصد افزایش یافته بود . شاخص مذک...
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:51
مجموعه  فوق شامل مقالات و گزارش هایی است که در ارتباط با موضوع سرشماری  عمومی نفوس ومسکن در ایران و جهان توسط متخصصین امور سرشماری صاحبنظران و کارشناسان تهیه  و گرد آوری شده است .
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:01
این نشریه حاوی گزیده نتایج  حاصل از اجرای سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1390 کشور می باشد برخی از اطلاعات مندرج دراین نشریه عبارتند از تغییرات جمعیت در سال های 1385 و 1390،گزیده شاخص های جمعیتی به تفک...
طراحی سایت