30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه مرداد 1390)

نتایج آمارگیری ازاقامتگاه های عمومی 1388 درشمار200 نسخه وبه قیمت150000 ریال در خرداد ماه 1390چاپ و منتشر شد
شنبه، 29 مرداد 1390 15:42
نتایج طرح آمارگیری ازاقامتگاه های عمومی سال1388نشان می دهد که تعدادکل  شاغلان در این سال ، معادل 20029 نفربوده است که ازاین تعداداستان های خراسان رضوی با4989 نفر، تهران با 2834 نفر، هرمزگان با 18...
شنبه، 29 مرداد 1390 15:31
بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح  در نیمه اول 1389 تعداد 116781پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است.  همچنین از کل پروانه های صادرشده تعداد 107228 پروانه مربوط به احداث ساختمان&...
شنبه، 22 مرداد 1390 15:43
بررسی نتایج حاصل ازاجرای این طرح نشان می دهد متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل در 3گرو ه"خاک" ، "مصالح سنگی بتن وبنایی" و"سنگ های ریشه دار افزایش داشته است  در بین اقلام این گ...
طراحی سایت