30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه خرداد 1391)

شنبه، 06 خرداد 1391 15:25
 در فصل 1390تابستان  قيمت فروش آزاذد يك كيلو گرم گندم در كل كشور 9/3369 ريال بوده است  . استان تهران با 1/4153 ريال بيشترين و استان زنجان با 3/3101 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل ك...
شنبه، 06 خرداد 1391 15:23
 در فصل بهار 1390 قيمت فروش آزاذد يك كيلو گرم گندم در كل كشور 9/3469 ريال بوده است  . استان خراسان جنوبي با 3700 ريال بيشترين و استان تهران با 7/2961 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور...
شنبه، 06 خرداد 1391 15:22
 از مجموع 3/20 ميليون خانوار كشور ، در حدود 3/4 ميليون خانوار (4/21 درصد )،در محل سكونت به اينترنت دسترسي داشته اند  كه از اين تعداد1/4 ميليون خانوار (0/94درصد )در نقاط شهريو 261 هزار خانوار...
شنبه، 06 خرداد 1391 15:20
 بر اساس نتايج حاصل از اجراي طرح در سال 1390 ، از تعداد  17192 مرغداري با فعاليت پرورش مرغ گوشتي در كشور تعداد 13878 واحد مرغداري فعال و 3314 واحد غير فعال بر آورد شده است در مرغداري هاي پرو...
شنبه، 06 خرداد 1391 15:17
بر  اساس نتايج حاصل از اجراي طرح در سال 1390 ،تعداد1286 مرغداري با فعاليت پرورش مرغ تخمگذار در كشور وجود داشته است كه از اين تعداد 1025 واحد مرغداري فعال و 261 واحد غير فعال مي باشد همچنين در مرغ...
طراحی سایت