28 مهر 1400
En | 

(آرشیو ماه بهمن 1390)

نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار 1388 در شمار 350 نسخه و به قیمت 60000 ریال در شهریور ماه 1390 منتشر شد
چهارشنبه، 19 بهمن 1390 15:02
  بر اساس نتایج طرح آمارگیری  نیروی کار ، جمعیت کشور 72294993 نفر برآورد  شده است که از این تعداد 10949277 نفر از آنها 9سال کمتر و 613457...
طراحی سایت