26 مرداد 1401
En | 
(آرشیو ماه بهمن 1390)
نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار 1388 در شمار 350 نسخه و به قیمت 60000 ریال در شهریور ماه 1390 منتشر شد
چهارشنبه، 19 بهمن 1390 15:02
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ، جمعیت کشور 72294993 نفر برآورد شده است که از این تعداد 10949277 نفر از آنها 9سال کمتر و 61345715 نفر 10 سال و بیشتر سن داشته اند به عبارتی 9/84 درصد از جمعیت ک...
طراحی سایت