30 دی 1400
En | 

(آرشیو ماه فروردین 1392)

دوشنبه، 19 فروردین 1392 11:58
بررسی نتايج به‌دست آمده، در فصل پاييز 1390، نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در کل کشور 7/35 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 7/59 درصد و در بين زنان 3/11 درصد محاسبه شده است...
دوشنبه، 19 فروردین 1392 11:52
بررسی نتايج به‌دست آمده، در فصل بهار1391نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در کل کشور 38/2 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 0/62 درصد و در بين زنان 3/14 درصد محاسبه...
دوشنبه، 19 فروردین 1392 11:49
نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت‌ تحقيق و توسعه‌ كشور نشان مي‌دهد كه در سال 1389، تعداد 2375 واحد در زمينه تحقيق و توسعه فعال بوده‌اند؛ از اين تعداد، 1267 واحد (3...
دوشنبه، 19 فروردین 1392 11:43
بررسی نتا یج به دست آمده نشان میدهد در فصل تابستان سال 1391 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 4/4427 ريال بوده است. استان يزد با 5/5598 ريال بيش‌ترين و استان سمنان با 1/4001 ريال كمترين ق...
دوشنبه، 19 فروردین 1392 11:39
نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 49-10 نفر كاركن سـال 1389 نشان مي‌دهد كه درسال 1388 تعداد 11440 كارگاه صنعتي  ‌49-10 نفر كاركن در كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند ...
طراحی سایت