30 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 24 آذر 1397
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 24 آذر,1397
بازدید: 268
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران تابستان 1397(بر مبنای سال پایه 1390)
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران تابستان 1397(بر مبنای سال پایه 1390)

شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل تابستان 1397، به عدد 319.7 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (278.1)، 15.0 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (228.9)، 39.7 درصد افزايش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 24.2 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 (16.8 درصد) افزایش داشته است.

شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل تابستان 1397، به عدد 319.7 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (278.1)، 15.0 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (228.9)، 39.7 درصد افزايش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 24.2 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 (16.8 درصد) افزایش داشته است.

در ادامه به توضیح مختصر از اعداد شاخص و درصد تغییرات آن­ها در سطح بخش­های اصلی و اختصاصی می­پردازیم.

بخش کشاورزی

شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش کشاورزی، در فصل تابستان 1397، با 19.2 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (295.3) به عدد 352.1 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 43.5 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل 24.1 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 (15.3 درصد) افزایش داشته است.

بخش معدن

شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش معدن، در فصل تابستان1397، با 12.4 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (288.8) و 46.2 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (222.0) به عدد 324.7 رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل 30.8 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 (22.0 درصد) افزایش داشته است.

بخش صنعت

شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان1397، با 17.7 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (289.0) به عدد 340.3 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (222.8) 52.8 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل 32.9 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 (22.7 درصد) افزایش داشته است.

بخش برق

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق، در فصل تابستان 1397، با 2.3 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (133.2) به عدد 136.3 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.5 درصد افزایش نشان می­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل 3.7 درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396، (4.6- درصد) افزایش داشته است.

بخش اختصاصی خدمات

شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصی خدمات، در فصل تابستان 1397، با 8.7 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (262.3) به عدد 285.0 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 19.7 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش­های خدمات) معادل 12.5 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 (9.6 درصد) افزایش داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است .

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران تابستان 1397(بر مبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت