02 فروردین 1398
En | 
زمان انتشار: 13 آبان 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 12 دی,1397
بازدید: 276
انتشار نسخه الکترونیکی بررسی شاخص های عمده بازار کاردر سال های96-1384
انتشار نسخه الکترونیکی بررسی شاخص های عمده بازار کاردر سال های96-1384

در فاصله سال‌هاي 1385 تا 1390 جمعيت گروه‌هاي سني 10 تا 24 ساله كاهش يافته است و در مقابل جمعيت گروه‌هاي سني 25 تا 34 سال افزايش قابل توجهي داشته است بنابر اين طي اين سال‌ها بازار كار كشور تحت تاثير عرضه‌ی نيروي كار جوان قرار دارد و طي سال‌هاي 1395 به بعد انتظار مي‌رود اين تاثير روند كاهشي داشته باشد.                  

در فاصله سال‌هاي 1385 تا 1390 جمعيت گروه‌هاي سني 10 تا 24 ساله كاهش يافته است و در مقابل جمعيت گروه‌هاي سني 25 تا 34 سال افزايش قابل توجهي داشته است بنابر اين طي اين سال‌ها بازار كار كشور تحت تاثير عرضه‌ی نيروي كار جوان قرار دارد و طي سال‌هاي 1395 به بعد انتظار مي‌رود اين تاثير روند كاهشي داشته باشد.                 

  • در سال‌های مورد بررسی نرخ مشاركت اقتصادي  تا سال 1393روند كاهشي داشته و به زير 40 درصد كاهش يافته و در سال 1390 پايين‌ترين مقدار خود را تجربه كرده است ولي افزايش 1 درصدي نرخ مشاركت اقتصادي در سال 1394 نسبت به سال 1393را مي‌توان پايان روند كاهشي اين نرخ دانست.
  • طي 10 سال گذشته نرخ مشاركت اقتصادي زنان همواره كم‌تر از 17 درصد بوده و در سال 1393 به كمترين مقدار خود رسيده است ولي همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود از سال 1394 نرخ مشارکت زنان افزایشی شده و در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب افزایشی برابر با 1/6 و 1/1 درصد داشته است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی بررسی شاخص های عمده بازار کاردر سال های96-1384
فایلهای پیوست
طراحی سایت