02 فروردین 1398
En | 
زمان انتشار: 22 مهر 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 22 مهر,1397
بازدید: 341
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان 1396
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان 1396

در فصل زمستان سال 1396، تعداد 92542 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 37/1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9/3 درصد کاهش داشته است.

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل زمستان سال 1396 نشان مي‌دهد:

الف- شهر تهران

  • در فصل زمستان سال 1396، تعداد 15111 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 7/3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 18/4 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 7/0 واحد بوده است.تعداد2150 پروانه ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل زمستان 1396 صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 
  • 5/0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 15/4 درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در فصل زمستان 1396 بالغ ‌بر3 /2737 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 4/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 22/8 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1273 مترمربع بوده است.

 

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در فصل زمستان سال 1396، تعداد 92542 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 37/1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9/3 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2/4 واحد بوده است‌.تعداد38246 پروانه ی احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در فصل زمستان 1396 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 60/8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2/9 درصد افزایش داشته است.مجموع مساحت زیر بنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در فصل زمستان 1396حدود 17593/0 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 44/5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 11/4 درصد کاهش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 460 مترمربع بوده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت