05 تیر 1398
En | 
زمان انتشار: 08 مهر 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 08 مهر,1397
بازدید: 688
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور1397 منتشر شد
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور1397 منتشر شد

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 10.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با 3.4 درصد افزایش می‌باشد.

خانوار هاي كشور

در شهریور ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 134.6 رسید که نسبت به ماه قبل 5.4 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان سيستان­ و ­­بلوچستان با 10.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با 3.4 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 25.7 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال­و بختياري (32.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (19.7 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان چهارمحال­و بختياري به طور متوسط 6.4 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 6.0 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1397 برای خانوارهای کشور به عدد 11.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (14.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (8.9 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در شهریور ماه 5.3 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

 خانوارهای شهری

در شهریور ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 134.4 رسید که نسبت به ماه قبل 5.3 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سيستان­ و ­­بلوچستان با 9.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با 3.4 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 25.7 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال­و بختياري (31.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (19.1 درصد) است، یعنی خانوارهای ساکن استان چهارمحال­و بختياري به طور متوسط 5.5 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 6.6 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1397 برای خانوارهای شهری به عدد 11.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (15.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خراسان رضوی (9.1 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در شهریور ماه 6.1 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

 خانوارهای روستایی

در شهریور ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (100=1395) به 35.51 رسید که نسبت به ماه قبل 8.5 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان­ سيستان­ و ­­بلوچستان با 11.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان  با 3.4 درصد افزایش می باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 26.1 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان چهارمحال­و بختياري (34.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (18.6 درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان چهارمحال­و بختياري به طور متوسط 8.6 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط 7.5 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1397 برای خانوارهای روستایی کشور به 10.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (14.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (6.3 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در شهریور ماه 7.9 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

براي مشاهده جزئيات و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

 

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور1397 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت