24 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 31 شهریور 1397
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 31 شهریور,1397
بازدید: 769
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران فصل بهار1397
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران فصل بهار1397

شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل بهار 1397، به عدد 278.1 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (251.7)، 10.5 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (222.4)، 25.0 درصد افزايش داشته است.

شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل بهار 1397، به عدد 278.1 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (251.7)، 10.5 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (222.4)، 25.0 درصد افزايش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 16.8 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1396 (12.9 درصد) افزایش داشته است.

بخش کشاورزی

شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش کشاورزی، در فصل بهار 1397 با 10.5 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (267.2) به عدد 295.3 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 16.4 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل 15.3 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1396 (14.9 درصد) افزایش داشته است.

بخش معدن

شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش معدن، در فصل بهار 1397 با 14.3 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (252.7) و 32.1 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (218.6) به عدد 288.8 رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل 22.0 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1396 (17.3 درصد) افزایش داشته است.

بخش صنعت

شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش صنعت، در فصل بهار 1397 با 14.0 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (253.6) به عدد 289.0 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (210.3) 37.4 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل 22.7 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1396 (15.5 درصد) افزایش داشته است.

بخش برق

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق، در فصل بهار 1397، با 16.1 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (114.7) به عدد 133.2 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.6 درصد افزایش نشان می­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل 4.6 درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1396، (8.1- درصد) افزایش داشته است.

بخش اختصاصی خدمات

شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصی خدمات، در فصل بهار 1397، با 4.6 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (250.7) به عدد 262.3 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 11.9 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش­های خدمات) معادل 9.6 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1396 (8.9 درصد) افزایش داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران فصل بهار1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت