26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 24 تیر 1397
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 01 مرداد,1397
بازدید: 910
 لزوم رعايت استاندارد هاي واحد توليد آمار توسط دستگاه هاي اجرايي  در نظام ثبتي مبنا
لزوم رعايت استاندارد هاي واحد توليد آمار توسط دستگاه هاي اجرايي در نظام ثبتي مبنا

 معاون طرح هاي آماري و آمار هاي ثبتي مركز آمار ايران در سمينارآموزشي آمارهاي ثبتي بر نقش مهم  استان ها  در استقرار نظام جامع آمار هاي ثبتي تاكيد كرد و افزود:‌ با اين حركت،‌نظام سنتي به سمت نظام مدرن آماري پيش مي رود  كه يكي از ويژگي هاي اين نظام مدرن، يكپارچگي است؛ وي بر  لزوم رعايت استاندارد هاي واحد توليد آمار توسط دستگاه هاي اجرايي  در نظام ثبتي مبنا  تاكيد نمود .

در اين سمينار علي اكبرمحزون،مدير كل دفتر جمعيت و همكاران اين دفتر به معرفي برنامه استقرار ثبت جمعيت و فعاليت و عليرضا رضايي، مدير كل دفتر آمارهاي صنعت،‌معدن و زيربنايي به معرفي برنامه استقرار ثبت املاك و مستغلات پرداختند و مصطفي دانش مدير كل دفتر آمار هاي فرهنگي، بازرگاني نيز برنامه استقرار  ثبت  كسب و كار را معرفي كرد. 

 


سمينار آموزشي آمارهاي ثبتي  براي معاونين آمار و اطلاعات سازمان مديريت  و برنامه‌ريزي استان ها روز يكشنبه 24 تير ماه در مركز آمار ايران برگزار شد.

 در اين سمينار  برنامه استقرار  نظام جامع  ثبت هاي آماري  ايران- "ايران استارز"  توسط معاون طرح‌هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران ارائه شد.  عليرضا زاهديان بر نقش مهم  استان ها  در استقرار نظام جامع آمار هاي ثبتي تاكيد كرد و افزود:‌ با اين حركت،‌نظام سنتي به سمت نظام مدرن آماري پيش مي رود  كه يكي از ويژگي هاي اين نظام مدرن، يكپارچگي است؛ وي بر  لزوم رعايت استاندارد هاي واحد توليد آمار توسط دستگاه هاي اجرايي  در نظام ثبتي مبنا  تاكيد نمود .

 زاهديان در ادامه با مرروي  كلي بر نظام‌آماري كشورها گفت:‌ برخي از كشورها كه عمدتا كشورهاي حوزه اسكانديناوي هستند ، نظام آماري كاملا ثبتي دارند و نظام آماري بر خي از كشورها، هم به صورت نيمه ثبتي و تلفيقي است. بر خي از كشورها هم  به طور كامل داراي  نظام آماري سنتي هستند. وي افزود: برخي از آمارها از جمله آمار بيكاري حتي در كشور هاي اسكانديناوي نيز نه از طريق ثبتي بلكه از طريق طرح نيروي كار حصول مي شود و  جمع آوري داده هاي مربوط به نرخ بيكاري، نياز به طرح آمارگيري دارد.

 زاهديان با تاكيد بر اين كه استقرار نظام آمار هاي ثبتي يك كار بلند مدت است، افزود: براي استقرار آمارهاي ثبتي نياز به 4 ثبت اصلي يعني جمعيت،‌ فعاليت،‌ كسب و كار  و املاك و مستغلات وجود دارد وبراي تامين داده‌هاي هركدام از اين ثبت هاي اصلي نيز بايد اطلاعات دستگاه هاي مختلف همچون اداره اسناد و املاك،‌ تامين اجتماعي،‌پست و .... را با هم تركيب شوند.

معاون طرح هاي آماري و آمار هاي ثبتي مركز در ادامه سخنان خود با اشاره به زمان بندي استقرار نظام آمارهاي ثبتي گفت:‌ طرح تفصيلي  اين طرح در سال هاي 1397 و 1398  تهيه مي‌شود و طرح هاي تكميلي نيز تا سال 1399 اجرا خواهد شدو در اين برنامه مشخص خواهد شد كه هر كدام از دستگاه‌ها چه اطلاعاتي را بايد به مركز ارائه دهند و يا ارائه داده اند.وي تاكيد كرد با اين برنامه زماني، ‌در سال 1405،‌ بايدآماده آمارگيري ثبتي  مبنا  بود.

وي به اولويت فعاليت استان ها در فرايند گذار  از نظام آماري سنتي به ثبتي مبنا اشاره كرد و گفت :‌ استان ها بايد اولويت هاي آماري خود را شناسايي كرده و سامانه‌هاي ثبتي موجود در استان هاي خود را  معرفي نمايند. همچنين ايرادات  فهرست آبادي ها بايد  رفع شود. وي توصيه كرد  سامانه هاي ثبتي موفق در استان ها  معرفي شوند. اقاي زاهديان هم چنين بانك اطلاعات آموزش و پرورش و وزارت بهداشت را از جمله سامانه‌هاي  مفيدي ذكر كرد كه به ويژه در استان‌ها مي توان از آن ها در بهنگام سازي داده ها استفاده نمود.  وي بر ضرورت  آموزش مباني ايران استارز (نظام جامعه آمارهاي ثبتي) به كارشناسان استاني و  بهنگام سازي بانك اطلاعات كارگاه هاي صنعتي براي استقرار نظام آمار هاي ثبتي تاكيد نمود.

در ادامه اين سمينار آموزشي علي اكبر محزون، مدير كل دفتر جمعيت،‌نيروي كار و سرشماري هاي مركز آمار ايران   به همراه همكاران اين دفتر به معرفي  برنامه استقرار ثبت جمعيت  و فعاليت پرداخت. همچنين عليرضا  رضايي ، مدير كل دفتر آمار هاي صنعت،‌معدن و زير بنايي به معرفي برنامه  استقرار  ثبت  املاك و مستغلات و مصطفي دانش مدير كل دفتر آمار هاي فرهنگي ، بازرگاني و خدمات  به  معرفي  برنامه  استقرار  ثبت  كسب و كار  پرداختند. 

گفتني است در ادامه اين سمينار معاونان آمار و اطلاعات  و كارشناسان استاني حاضر در جلسه،‌در قالب تشكيل گروه‌هاي هم انديشي،‌ به بررسي  نكات فني برنامه ايران استارز و ارائه پيشنهاد و راهكار‌  پرداختند.

تصاویر
  •  لزوم رعايت استاندارد هاي واحد توليد آمار توسط دستگاه هاي اجرايي  در نظام ثبتي مبنا
طراحی سایت