27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 27 اسفند 1396
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 27 اسفند,1396
بازدید: 1089
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری نیروی ‌كار پاييز 1396
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری نیروی ‌كار پاييز 1396

در فصل پاییز، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر درکل کشور40.1 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 64/1 درصد و در بین زنان 15/9 درصد محاسبه شده است. 

مطابق نتایج به‌دست آمده، در فصل پاییز، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر درکل کشور 40.1 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 64/1 درصد و در بین زنان 15/9 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است، به‌‌طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی42.1 درصد و در نقاط شهری 39/5 درصد بوده است.

درصورتی‌که جمعیت 15 ساله و بیش‌تر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 44/0 درصد به‌دست می‌آید. این شاخص در بین مردان 70/5 درصد و در بین زنان 17/4 درصد، در نقاط شهری 43/0 درصد و در نقاط روستایی 47/2 درصد به دست می‌آ‌ید .

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری نیروی ‌كار پاييز 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت