31 شهریور 1398
En | 
زمان انتشار: 01 بهمن 1396
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 01 بهمن,1396
بازدید: 876
انتشار گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهای کشور در دی ماه سال 1396
انتشار گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهای کشور در دی ماه سال 1396

درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهي به دی ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 8.2 درصد، مناطق شهری 8.1 درصد و مناطق روستایی 9.2 درصد است كه نسبت به همین اطلاع در آذر ماه  1396، برای کل کشور 0.2 و مناطق شهری 0.3 واحد درصد افزایش یافته است و برای مناطق روستایی بدون تغییر بوده است  


 1- شاخص كل (بر مبناي100=1395) در دی ماه سال 1396 برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد 110.9، 110.8 و 111.0 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری به ترتیب  0.4 و 0.5 درصد افزایش یافته و برای مناطق روستایی بدون تغییر بوده است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور و مناطق شهری 8.5 درصد و برای مناطق روستایی 8.2 درصد مي‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری 0.4 واحد درصد و برای مناطق روستایی 0.8 واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهي به دی ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 8.2 درصد، مناطق شهری 8.1 درصد و مناطق روستایی 9.2 درصد است كه نسبت به همین اطلاع در آذر ماه  1396، برای کل کشور 0.2 و مناطق شهری 0.3 واحد درصد افزایش یافته است و برای مناطق روستایی بدون تغییر بوده است.

 2- شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد 115.1، 115.3 و 114.3 رسيد كه نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 0.3، 0.4 و 0.2 افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور 11.9 درصد، مناطق شهری 12.2 درصد و مناطق روستایی 11.0 درصد افزايش نشان مي‌دهد. درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به دی ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 12.8،  مناطق شهری 12.9 و برای مناطق روستایی  12.5 درصد است. شاخص گروه «خوراكي‌ها» در ماه مورد بررسي برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد 115.3، 115.5 و 114.7 رسيد كه نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری 0.3 درصد و برای مناطق روستایی 0.2 درصد افزایش نشان مي‌دهد. شاخص گروه «خوراكي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 12.2، 12.4 و 11.3 درصد افزایش نشان مي‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 13.0، 13.1 و 12.8 درصد است.

 3- شاخص گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» در دی ماه 1396 برای کل کشور و مناطق شهری به عدد 109.3 و برای مناطق روستایی به عدد 108.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری به ترتیب 0.4 و  0.5درصد افزایش و برای مناطق روستایی 0.1 درصد کاهش یافته است. همچنین ميزان افزايش شاخص گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 7.2، 7.3 و 6.3 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهي به دی ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه برای کل کشور 6.5 درصد، مناطق شهری 6.4 درصد و مناطق روستایی 7.1 درصد است.

براي مشاهده جزئيات و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • انتشار گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهای کشور در دی ماه سال 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت