08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 04 آذر 1396
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 04 آذر,1396
بازدید: 943
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری ازهزینه ودرامد خانوارهای روستایی کشور سال1395
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری ازهزینه ودرامد خانوارهای روستایی کشور سال1395

آمارگيري از هزينه‌ و درامد خانوارهاي روستايي كشور در سال 1395 با مراجعه به 19337 خانوار نمونه با جمعيت 70580 نفر، طي دوازده ‌ماه انجام گرفته است.در این نشریه اطلاعاتی درزمینه درصد خانوارهای روستایی برحسب وسعت خانواردرهریک از گروه های هزینه سالانه، تعدادافرادباسواد، تعدادافرادشاغل، وضع فعالیت ،گروه شغلی سرپرست خانوار ،تعداد اتاق دراختیار، لوازم عمده زندگی،نوع سوخت عمده مصرفی برای پخت وپزوگرما،نوع اسکلت ومصالح عمده بنای مسکونی در هریک از گروه های هزینه سالانه و... درسال1395،ارائه شده است.


بر اساس نتايج اين طرح درسال 1395:

متوسط تعداد افراد خانوار 3.65 نفر بوده است و توزيع خانوارهاي نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، نشان مي‌دهد كه خانوارهاي 4 نفري با 26.6 درصد، بيش‌ترين و خانوارهاي ده نفر و بیشتر با 0.4 درصد كمترين تعداد خانوارهاي نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.

    خانوارهاي نمونه‌ بدون فرد باسواد 14.6 درصد بوده است و خانوارهاي داراي 3 نفر باسواد با 23.3 درصد بيش‌ترين سهم را دركل خانوارهاي نمونه داشته‌اند.

    متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهاي نمونه 1/1 نفر و متوسط تعداد افراد داراي درامد 1.4 نفر بوده است. خانوارهاي داراي يك نفر شاغل با سهم 54.7 درصد از كل خانوارهاي نمونه، بيش‌ترين و خانوارهاي داراي 5 نفر شاغل و بيش‌تر با0.4 درصد، كمترين تعداد خانوارهاي نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. خانوارهاي بدون فرد شاغل 23.6 درصد از خانوارهاي نمونه را تشكيل داده است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری ازهزینه ودرامد خانوارهای روستایی کشور سال1395
فایلهای پیوست
طراحی سایت