09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 12 دی 1395
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 12 دی,1395
بازدید: 798
انتشار گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور در آذر ماه سال 1395

/

:روابط عمومي مركز آمار ايران اعلام كرد  

 

 1 شاخص كل (بر مبناي100=1390) در آذر ماه سال 1395 عدد 247.5 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش داشته است. شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 7.2 درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (7.5 درصد)، 0.3 واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغييرات شاخص كل در دوازده ماه منتهي به آذر ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستايي)، 7.2 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به آبان ماه 1395 (7.3 درصد)، 0.1 واحد درصد كاهش یافته است.

 

2 شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 270.7 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به آذر ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.7 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به آبان ماه 1395 (6.5 درصد)، 0.2 واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 267.1 رسيد كه نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش نشان مي‌دهد.  شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 6.6 درصد است.

 

3 شاخص گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» در آذر ماه 1395 به رقم 232.0 رسيد كه 0.8 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد. ميزان افزايش شاخص گروه عمده "كالاهاي غيرخوراكي و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به آذر ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 7.7 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به آبان ماه 1395 (8.0 درصد)، 0.3 واحد درصد كاهش يافته است.

طراحی سایت