19 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 11 تیر 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 11 تیر,1401
بازدید: 381
گزارش تحلیلی تاثیر حذف ارز ترجیحی ،گزارش 4 - شاخص رفاه اجتماعي سن(Sen Index)
گزارش تحلیلی تاثیر حذف ارز ترجیحی ،گزارش 4 - شاخص رفاه اجتماعي سن(Sen Index)

این گزارش توسط شکوفه قصوری، معاون دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

اقتصاد رفاه به‌مثابه یکی از شاخه‌های اصلی علم اقتصاد درصدد تقویت بنیان‌های مربوط به پروسه تصمیم‌سازی اجتماعی  است. اقتصاد رفاه به‌طور مشخص به شاخه‌ای از علم اقتصاد گفته می‌شود که با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد خرد به ارزش‌یابی  بهروزی اقتصادی افراد و کل جامعه در یک وضعیت خاص در نسبت با یک وضع تعادلی، از حیث مقولات کارآیی و توزیع می‌پردازد.
اقتصاد رفاه به‌طور مشخص با پارتو  متولد گردید و بعدها با استخراج و تدوین قضایای اول  و دوم  از مباحث وی این شاخه از علم اقتصاد بسط یافت.
به منظور رتبه¬بندي سطح رفاه اجتماعي بر اساس نگرش ترتيبي استفاده از منحني لورنز و منحني لورنز تعميم¬يافته پيشنهاد شده است. اما اين روش‌ها كيفي بوده و كميتي را ارائه نمي‌كنند. به منظور برطرف نمودن اين موضوع و نيز لحاظ نمودن ايده‌ها و ديدگاه‌هاي اقتصاددانان و سياستمداران، تابع رفاه اجتماعي مطرح مي-شود. به طوركلي تابع رفاه اجتماعي يك انبشته‌گر آماري است كه براساس آن از يك توزيع كميتي به دست مي‌آيد كه بر مبناي آن مي‌توان قضاوت كلي پيرامون آن توزيع انجام داد. به عنوان مثال و از ديدگاه مطلوبيت گرايان تابع رفاه اجتماعي جمع مطلوبيت تمام افراد جامعه است و در اين زمينه تفاوتي بين يك واحد مطلوبيت اضافي براي فرد فقير و غني وجود نخواهد داشت و با ديدگاه مقابل آن كه تنها مطلوبيت محروم‌ترين گروه مبنا قرار گرفته و رفاه را زماني ارتقا يافته مي¬دانند كه مطلوبيت اين گروه افزايش يابد، متفاوت است. شايان گفت است كه در مطالعات تجربي و كاربردي تابع رفاه سن  از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
در اين گزارش به بررسي تابع رفاه سن و روش‌هايي كه براي تعميم اين تابع ارائه شده است مي‌پردازيم و در نهايت شاخص مذكور براي بررسي رفاه در دوره زماني 1401- 1395 محاسبه و ارائه مي‌شود.

برای مشاهده متن کامل گزارش به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

تصاویر
  • گزارش تحلیلی تاثیر حذف ارز ترجیحی ،گزارش 4 - شاخص رفاه اجتماعي سن(Sen Index)
فایلهای پیوست
طراحی سایت