26 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 16 شهریور 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 01 خرداد,1401
بازدید: 1003
نگاهی بر روند شاخص قیمت تولیدكننده بخش‌هاى خدمات طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
نگاهی بر روند شاخص قیمت تولیدكننده بخش‌هاى خدمات طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹

این مطلب توسط خانم معصومه افشاری کارشناس دفتر شاخص قیمت ها و آقای رضا هادی زاده، رئیس گروه شاخص قيمت توليدكننده بخش خدمات و ساير شاخص‌هاي قيمت تهیه شده است.

شاخص قیمت تولیدکننده یکی از مهمترین شاخصهای قیمت و به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و تغییر در سطح عمومی قیمتها، از دیدگاه تولیدکننده، در بخشهای مختلف اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( می‌باشد که می‌تواند روند تورمی مرتبط باهزینه‌های تولیدی را زودتر نشان دهد. این شاخص از ابزارهای مهم برنامه‌ریزان اقتصادی برای تعیین وضعیت اقتصادی کشور درزمان‌های مختلف و همچنین تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایهگذاران و حتی سیاستمداران می‌باشد.

شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات، یکی از اجزاء شاخص قیمت تولیدکننده می‌باشد که هدف از محاسبه آن، اندازه‌گیری میزان تغییرات در قیمت‌هایی است که ارائه‌دهندگان هر یک از بخشهای خدمات در ازای فروش خدمات خود دریافت می‌کنند و بهصورت یک میانگین وزنی از قیمت تولیدکننده بخشهاى خدمات محاسبه می‌شود. از این رو محاسبه دقیق آن تأثیر مهمی بر ساختاراقتصادی کشور در بخش خدمات  که در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از بخش اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده  و تبیین بهترشرایط اقتصادی دارد.

این گزارش، نگاهی به تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات طی سالهای1395 تا  1399براساس سال پایه 1395 دارد.

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • نگاهی بر روند شاخص قیمت تولیدكننده بخش‌هاى خدمات طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
  • نگاهی بر روند شاخص قیمت تولیدكننده بخش‌هاى خدمات طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
فایلهای پیوست
طراحی سایت