07 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 14 شهریور 1400
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 19 آبان,1400
بازدید: 6651
باروري در ايران، از سال 1396 تا 1399
باروري در ايران، از سال 1396 تا 1399

این مطلب توسط خانم الهام فتحی، رییس گروه آمارهای جمعیت و سلامت دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشمارهای مرکز آمار ایران تهیه شده است.

در فرآیند انتقال جمعیتي، نرخ باروری در بسیاری از مناطق جهان همواره روبه کاهش بوده است و همه‌گیری  کووید-19  این روند را تقویت کرده و انتظار مي‌رود تا مدتي این روند کاهشي ادامه یابد. کاهش تمایل به فرزندآوری و به دنبال آن کاهش میزان باروری مي‌تواند پیامدهای جدی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

"کم زایي موالید"  همچنین پیامدهایي برای پویایي جمعیت در سالهای آینده به همراه خواهد داشت به این ترتیب که کاهش تعداد موالید در چند سال آینده مي‌تواند باعث کاهش جمعیت واقع در سن کار در دهه‌های آتي شود .از سوی دیگر نیروی کار امروز به سن بازنشستگي ميرسند. برای اطمینان از سلامت و طول عمر جوامع، ضروری است که سیاستگذاران در برنامه‌ریزی‌ها و وضع قوانین در حوزه‌های مختلف اجتماعي،اقتصادی و بهداشتي این روندها را در نظر بگیرند. لذا با توجه به اهمیت تغییرات باروری در سیاستگذاری‌های جمعیتي این گزارش به بررسي روند باروری ایران در چند سال اخیر مي‌پردازد..

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • باروري در ايران، از سال 1396 تا 1399
فایلهای پیوست