08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 10 تیر 1391
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 16 فروردین,1393
بازدید: 1041
نشريه قيمت محصولات وهزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور پاييز 1390 در شمار 150 نسخه و به قيمت 15000 ريال در ارديبهشت ماه 1391 منتشر شد


در فصل پاييز1390 قيمت فروش يك كيلو گرم ذرت دانه اي در كل كشور 9/4234 ريال بوده است  . استان البرز  با 1/5857 ريال بيشترين و استان سيستان وبلوچستان  با 4/3359 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته اند. قيمت فروش اين  محصو ل  نسبت به فصل مشابه سال قبل 9/46  درصد افزايش داشت .

هم چنين  قيمت يك كيلو برنج  در كل كشور به 27652   ريال بوده است كه استان تهران با 9/33428 ريال بيش ترين و استان سيستان وبلوچستان با 56/14081ريال كمترين قيمت هاي فروش را داشته اند . قيمت فروش برنج  9/24 درصد نسبت به فصل مشابه سال 89  افزايش داشته است .

درپاييز  سال 1390 قيمت فروش يك كيلو گرم هندوانه در كل كشور 9/1822 ريال بوده است . استان هرمزگان با 4000ريال بيش ترين و استان همدان با 1100ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته اند . قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 89 افزايشي برابر با 5/6 درصد داشته است

طراحی سایت