09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 01 بهمن 1391
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 11 فروردین,1393
بازدید: 1148
نشریه نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور سال 1391 در شمار 200 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در آبان ماه1391 منتشر شد


بر اساس نتايج حاصل از اين طرح، در سال 1391، 1033 واحد پرورش قارچ خوراكي در سطح كشور وجود داشته است كه 704 واحد قارچ دكمه‌اي، 279 واحد قارچ صدفي و 50 واحد نيز در زمينه پرورش هر دو نوع قارچ فعاليت داشته‌اند.

مقایسه تعداد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي نسبت به سال 1385 حاکی از افزایش 93 درصدی است.

در سال 1390 از 1033 واحد پرورش قارچ خوراكي، 613 واحد فعال و 420 واحد غير فعال بوده‌اند. در سال1391، تعداد واحدهای فعال 573 واحد و تعداد واحدهای غير فعال 460 واحد بوده است.

تعداد سالن‌هاي توليد واحدهای پرورش قارچ خوراكي در سال 1391، 4536 سالن بوده كه اين سالن‌ها مساحتي بالغ بر 754877 متر مربع را به خود اختصاص داده‌اند.

در سال 1390، واحدهای پرورش قارچ خوراكي 5901 نفر كاركن داشته‌اند كه از اين تعداد 4678 نفر آن‌ها شاغلان با مزد و حقوق بوده‌اند. از مجموع شاغلان با مزد و حقوق، 3437 نفر مرد و 1241 نفر زن بوده است. تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق 1223 نفر بوده كه 749 نفر مرد و 474 نفر زن بوده است.

مقايسه تعداد شاغلان در سال 1390 نسبت به تعداد شاغلان در سال 1384، افزايش 87 درصدي را نشان مي‌دهد. شاغلان با مزد و حقوق واحدهای پرورش قارچ خوراكي در سال 1390 حدود 278 ميليارد ريال به‌عنوان مزد و حقوق و ساير پرداختي‌ها دريافت كرده‌اند.

واحدهای پرورش قارچ خوراكي طي سال 1390 حدود 57933 تن قارچ توليد كرده‌اند كه از اين مقدار 20169 تن قارچ دكمه‌اي بسته‌بندي شده، 37381 تن قارچ دكمه‌اي فله‌اي، 165 تن قارچ صدفي بسته‌بندي شده و 217 تن قارچ صدفي فله‌اي به بازار عرضه شده است.

از مجموع ميزان توليدات قارچ خوراکی در سال 1390، سهم قارچ صدفی (سنتی) فقط يك درصد بوده است و اين امر نشان‌دهنده اين مطلب است كه بيش‌ترين ميزان توليد مربوط به واحدهاي پرورش قارچ دكمه‌اي (صنعتي) است. شايان ذكر است كه سهم قارچ صدفی توليد شده در سال 1384، 4 درصد بوده است. بررسي دو مؤلفه تعداد و ميزان توليد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي سنتي (قارچ صدفي) طي سال‌هاي 1385 و 1390 نشان‌دهنده كاهش واحدهاي پرورش قارچ خوراكي سنتي و افزايش واحدهاي پرورش قارچ صنعتي است

                مقدار ضايعات بعد از توليد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي 983 تن بوده كه 7/1 درصد كل توليدات را شامل مي‌شود. استان‌های تهران، البرز و قزوين از لحاظ مقدار توليد به ترتيب رتبه‌های اول تا سوم را در سطح كشور به خود اختصاص داده‌اند.

طراحی سایت