09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 01 بهمن 1391
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 11 فروردین,1393
بازدید: 1013
نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار تابستان 1390 در شمار 150 نسخه و به قیمت 40000 ریال در آذر ماه 1391 منتشر شد


بررسی نتايج به‌دست آمده، در فصل تابستان1390 نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در کل کشور 0/37 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 3/61درصد و دربين زنان 4/12 درصدمحاسبه شده است. همچنين درصد جمعيت فعال 10 ساله و بيش‌تر در نقاط روستايي بيش‌تر از نقاط شهري است، به‌‌طوري که نرخ مشارکت اقتصادي در نقاط روستايي1/41 درصد و در نقاط شهري 5/35 درصد بوده است.

در صورتي‌که جمعيت 15 ساله و بيش‌تر، جمعيت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادي در کل کشور 6/40 درصد به‌دست مي‌آيد. اين شاخص در بين مردان 7/67 درصد و در بين زنان 4/13 درصد، در نقاط شهري 9/38 درصد و در نقاط روستايي3/45 درصد به‌دست مي‌آ‌يد.

مقايسه نرخ مشارکت اقتصادي در گروه‌هاي سني نشان مي‌دهد، بيش‌ترين نرخ مشارکت اقتصادي (7/55 درصد) در گروه سني 34- 30 ساله بوده است. اين شاخص در بين مردان گروه سني 39- 35 ساله با 8/94 درصد و زنان گروه سني 29- 25 ساله با 0/21 درصد بيش‌ترين مقادير را به خود اختصاص داده‌اند.

        

‌بر اساس نتايج به‌دست آمده در فصل تابستان، نرخ بيکاري جمعيت 10 سالـه و بيش‌تر در کل کشـور 1/11 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 3/9 درصد و در بين زنان 0/20 درصد محاسبه‌شده است. همچنين نتايج بيانگر آن است که نرخ بيکاري در نقاط شهري بيش‌تر از نقاط روستايي است، به‌طوري‌که نرخ بيکاري در نقاط شهري 5/12 درصد و در نقاط روستايي 6/7 درصد است. چنانچه جمعيت فعال، 15 ساله و بيش‌تر در نظر گرفته شود، نرخ بيکاري همان 1/11 درصد به‌دست مي‌آيد.

همچنین مقايسه نرخ بيکاري در گروه‌هاي سني نشان مي‌دهد، بيش‌ترين نرخ بيکاري در گروه سني 24-20 سالـه با 1/27 درصد بوده است. بررسي اين شاخص در بين مردان و زنان نشان مي‌دهد، همين گروه سني در بين مردان با 5/22 درصد و در بين زنان با 8/47 درصد، بالاترين نرخ بيکاري را به خود اختصاص داده است.

طراحی سایت