08 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 02 بهمن 1391
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 11 فروردین,1393
بازدید: 1150
نشریه نتایج آمارگیری ازگردشگران ملی سال1390درشمار250 نسخه و به قیمت 20000 ریال در مهر ماه 1391 منتشر شد


در فصل بهار سال 1390، 58 درصد خانوارهاي كشور كه معادل 11801481 خانوار مي‌باشند، حداقل يك سفر داشته‌اند. در مقابل حدود 42 درصد يعني 8582519 خانوار در اين فصل سفري نداشته‌اند.

     در فصل تابستان سال 1390، تعداد 11121995 خانوار، معادل 54 درصد كل خانوارهاي كشور داراي سفر بوده‌اند. نتايج طرح بيانگر آن است كه نسبت خانوارهاي سفر رفته در فصل بهار، 4 درصد بيش‌تر از تابستان بوده است

نتایج نشان می دهد که تعداد سفرهای داخلی در فصل بهار، 54797940 و در فصل تابستان 50237243 بوده است. 61 درصد از سفرهای داخلی در فصل بهار و 67 درصد از سفرهای داخلی در فصل تابستان، بااقامت شبانه بوده است. 

با وجود كاهشي كه در كل سفرهاي تابستان نسبت به بهار مشاهده مي‌شود توجه به اين نكته ضروريست كه تعداد سفرهاي با اقامت شبانه در فصل تابستان، نسبت به بهار بيش‌تر بوده است.

بيش‌ترين سفرهاي با اقامت شبانه در فصل بهار سال 1390، با هدف ديدار دوستان و بستگان (50 درصد) و سپس با هدف‌هاي گردش و تفريح (28 درصد) و زيارت (13 درصد) انجام پذيرفته است. سفرهاي با اهداف فوق در مجموع 91 درصد از سفرها را تشكيل داده است. در فصل تابستان نيز 49 درصد سفرها با هدف ديدار دوستان و بستگان، 24 درصد با هدف گردش و تفريح و 17 درصد با هدف زيارت انجام شده است. حدود 9 درصد از سفرها در فصل بهار و تابستان با اهدافي نظير درمان، آموزش، خريد صورت گرفته است.

همانطور كه مشاهده مي‌شود، بيش‌ترين اقامتگاه اصلي مورد استفاده در سفرهاي داخلي با اقامت شبانه خانوارها در سال1390، منزل بستگان و آشنايان با 71 درصد در فصل بهار و 67 درصد در فصل تابستان و ويلا و آپارتمان اجاره‌اي با 8 و 11 درصد به ترتيب در فصل بهار و تابستان بوده است.  بررسي تعداد بيست شهرستان‌ مهم كشور به لحاظ تعداد سفر انجام شده در فصل بهار 1390، نشان مي‌دهد كه شهرستان‌‌هاي مشهد، قم، تهران، شيراز و اصفهان داراي بيش‌ترين تعداد سفر بوده‌اند. اما توجه به اين نكته ضروريست كه الگوي گردشگري از لحاظ نوع سفر، در اين شهرستان‌ها با هم متفاوت است. عمده سفر‌ها در شهرستان‌هاي مشهد، تهران، شيراز و اصفهان از نوع سفرهاي با اقامت شبانه و عمده سفرها در شهرستان‌هاي قم، رشت و اردبيل از نوع سفرهاي بدون اقامت شبانه بوده است.

بررسي تعداد بيست شهرستان‌ مهم كشور به لحاظ تعداد سفر انجام شده در فصل تابستان 1390 نشان مي‌دهد، شهرستان‌هاي مشهد، قم، تهران، شيراز و اصفهان رتبه‌هاي اول تا پنجم را در بين شهرستان‌هاي كشور داشته‌اند. عمده سفرها در شهرستان‌هاي مشهد، تهران، شيراز و اصفهان از نوع سفرهاي با اقامت شبانه و در شهرستان قم بدون اقامت شبانه بوده است.

طراحی سایت