15 مرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 02 بهمن 1391
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 11 فروردین,1393
بازدید: 1245
نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار تابستان1391 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 40000 ریال در آذر ماه1391 منتشر شد


در فصل تابستان ، نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در کل کشور 38/2 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 62/3 درصد و در بين زنان 14/1 درصد محاسبه شده است. نتايج نشان مي‌دهد، درصد جمعيت فعال 10 ساله و بيش‌تر در نقاط روستايي بيش‌تر از نقاط شهري است، به‌‌طوري که نرخ مشارکت اقتصادي در نقاط روستايي1/41 درصد و در نقاط شهري 37/2 درصد بوده است.

در صورتي که جمعيت 15 ساله و بيش‌تر، جمعيت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادي در کل کشور  41/8درصد به‌دست مي‌آيد. اين شاخص در بين مردان  68/3درصد و در بين زنان 15/4 درصد، در نقاط شهري 40/5 درصد و در نقاط روستايي4/45 درصد به‌دست مي‌آ‌يد

مقايسه نرخ مشارکت اقتصادي در گروه‌هاي سني نشان مي‌دهد، بيش‌ترين نرخ مشارکت اقتصادي (9/55 درصد) در گروه سني 29- 25 ساله بوده است. اين شاخص در بين مردان گروه سني 44- 40 ساله با 93/2 درصد و زنان گروه سني 29- 25 ساله با 25/4 درصد بيش‌ترين مقادير را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي نشان مي‌دهد كه در تابستان 1391 نسبت به تابستان 1390، اين شاخص در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر 2/1 درصد افزایش داشته است. اين شاخص در نقاط شهري 6/1 درصد و در نقاط روستايي 1/0درصد افزایش داشته است، اين شاخص در بين مردان 0/1 درصد و در بين زنان 7/1 درصد افزایش داشته است.

همچنين نرخ مشاركت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در تابستان 1391 نسبت به بهار 1391، 1/0 درصد افزایش داشته است. اين شاخص در نقاط شهري 1/0 درصد افزایش و در نقاط روستايي تغییری نداشته است. همچنين اين نرخ، در بين مردان 3/0 درصد افزایش و در بين زنان 2/0 درصد كاهش داشته است.

بر اساس نتايج به‌دست آمده در فصل تابستان، نرخ بيکاري جمعيت 10 سالـه و بيش‌تر در کل کشـور 4/12 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 2/10 درصد و در بين زنان 1/22 درصد محاسبه شده است. همچنين نتايج بيانگر آن است که نرخ بيکاري در نقاط شهري بيش‌تر از نقاط روستايي است، به‌طوري‌که نرخ بيکاري در نقاط شهري 5/14 درصد و در نقاط روستايي 1/7 درصد است. چنانچه جمعيت فعال، 15 ساله و بيش‌تر در نظر گرفته شود، نرخ بيکاري همان 4/12 درصد به‌دست مي‌آيد.

مقايسه نرخ بيکاري در گروه‌هاي سني نشان مي‌دهد، بيش‌ترين نرخ بيکاري در گروه سني 24-20 سالـه با 8/29 درصد بوده است. بررسي اين شاخص در بين مردان و زنان نشان مي‌دهد، همين گروه سني در بين مردان با 8/24 درصد و در بين زنان با 5/48 درصد، بالاترين نرخ بيکاري را به خود اختصاص داده است.

بررسي نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه اين شاخص در تابستان1391 نسبت به بهار 1391، 0/5 درصد كاهش‌يافته است. اين نرخ در نقاط شهري 0/4 درصد و در نقاط روستـايي 8/0 درصد كاهش داشته است. همچنين در بين زنان 2/1 درصد افزایش و در بين مردان 0/1 درصد كاهش يافته است.

نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در تابستان 1391 نسبت به تابستان 1390، 3/1 درصد افزایش يافته است، اين شاخص در نقاط شهري 0/2 درصد افزایش و در نقاط روستايي 5/0 درصد كاهش يافته است، همچنين در بين مردان 9/0 درصد و در بين زنان 1/2 درصد افزایش يافته است.

نسبت اشتغال نشان مي‌دهد که چند درصد جمعيت واقع در سن کار، شاغل هستند. نتايج به‌دست آمده در فصل تابستان نشان مي‌دهد، نسبت اشتغال جمعيت 10 سـاله و بيش‌تر 5/33 درصـد بوده است، اين نسبت براي مـردان به مراتب بيش‌تر از زنـان بوده است، به‌‌طوري‌که نسبت مذکور در بين مردان 9/55 درصد و در بين زنان 0/11 درصد به‌دست آمده است.

همچنين نسبت اشتغال جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در نقاط روستايي بيش‌تر از نقاط شهري بوده است، به نحوي که اين نسبت در نقاط روستايي 38/2 درصد و در نقاط شهري 8/31 درصد بوده است.

بررسي نسبت اشتغال در جمعيت 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد، اين نسبت در کل کشور 6/36 درصد بوده است. همچنين اين نسبت در بين مردان بيش از زنان و در نقاط روستايي بيش از نقاط شهري بوده است.

بررسي ميزان اشتغال در بخش‌هاي عمده فعاليت نشان مي‌دهد، بيش‌ترين درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترين درصد شاغلان در بخش کشاورزي مشغول به‌کار بوده‌اند، به‌‌طوري که سهم شاغلان 10 ساله و بيش‌تر در بخش خدمات 46/9 درصد، در بخش صنعت 32/7 درصد و در بخش کشاورزي 20/3 درصد بوده است.


طراحی سایت