04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 02 بهمن 1391
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 11 فروردین,1393
بازدید: 1220
نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار 1389 در شمار 250 نسخه وبه قیمت130000 ریال در آبان ماه 1391 منتشر شد


بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار، جمعيت كشور 73341282 نفر براورد شده است، 1/85 درصد از جمعيت كل كشور در سن كار (10 ساله و بيش‌تر) مي‌باشند. به لحاظ جنس 5/50 درصد مرد و 5/49 درصد زن بوده است كه نسبت جنسي برابر 102 به‌دست مي‌آيد. به عبارت ديگر در مقابل هر 100 نفر زن 102 نفر مرد وجود داشته است و همچنين 8/71 درصد آن‌ها در نقاط شهري و 2/28 درصد در نقاط روستايي ساكن بوده‌اند. همچنين در سال 1389 تعداد 15826777 خانوار معمولي ساكن و گروهي در كشور براورد شده است كه 13836092 خانوار داراي سرپرست مرد و 1990684 خانوار داراي سرپرست زن بوده‌اند.

1/98 درصد جمعيت كشور داراي تابعيت ايراني مي‌باشند. اين در حالي است كه 7/1 درصد جمعيت افغاني است و فقط 2/0 درصد جميعت كشور ساير تابعيت‌ها را دارند واغلب افراد با تابعيت غير ايراني در نقاط شهري زندگي مي‌كنند

در سال 1389، از 66974981 نفر جمعيت 6 ساله و بيش‌تر، 7/85 درصد باسواد و 3/14 درصد بي‌سواد بوده‌اند. اين نسبت در نقاط شهري 4/89 و در نقاط روستايي0/76 درصد بوده است.

در سال 1389، در بين جمعيت 6 ساله و بيش‌تر، 57390304 نفر باسواد بوده‌اند. از اين تعداد 9/32 درصد داراي تحصيلات ابتدايي، 3/21 درصد داراي تحصيلات راهنمايي، 2/6 درصد داراي تحصيلات متوسطه، 6/20 درصد داراي تحصيلات ديپلم و پيش‌دانشگاهي و 7/4 درصد داراي تحصيلات فوق ديپلم، 9/9 درصد داراي تحصيلات ليسانس و 5/1 درصد داراي تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر بوده‌اند. همچنين لازم به ذكر است كه، 8/2 درصد باسوادان از طريق مراكز سوادآموزي يا به‌صورت غيررسمي آموزش ديده‌اند.

در سال 1389، 62391254 نفر در گروه‌هاي سني 10 ساله و بيش‌تر قرار داشته‌اند. از اين تعداد 8/61 درصد "حداقل يك‌بار ازدواج كرده" و 2/38 درصد "هرگز ازدواج نكرده" بوده‌اند. اين نسبت‌ها در بين مردان به ترتيب 5/57 درصد و 5/42 درصد و در بين زنان 3/66 درصد و 7/33 درصد بوده است

در سال 1389، افراد شاغل و بيكار در مجموع، 3/38 درصد از جمعيت 10 ساله و بيش‌تر را تشكيل مي‌داده‌اند. اين نسبت در جامعه مزبور براي مردان 1/62 درصد و براي زنان 1/14 درصد بوده است. همچنين اين نسبت در نقاط شهري 3/37 درصد و در نقاط روستايي 8/40 درصد است.

در سال 1389 از كل شاغلان 10 ساله و بيش‌تر 6/88 درصد باسواد و 4/11 درصد بي‌سواد بوده‌اند. اين نسبت براي مردان به ترتيب 1/90 درصد و 9/9 درصد و براي زنان 2/81 درصد و 8/18 درصد بوده است.

    همچنين از كل جمعيت بيكار 10 ساله و بيش‌تر 5/96 درصد باسواد و 5/3 درصد بي‌سواد بوده‌اند. اين نسبت براي مردان به ترتيب 5/95 درصد و 5/4 درصد و براي زنان 3/99 درصد و 7/0 درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادي نشان مي‌دهد، چند درصد از جمعيت در سن کار، فعال يعني شاغل و يا بيكار هستند. مطابق نتايج به‌دست آمده، در سال 1389، نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در کل کشور 3/38 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 1/62 درصد و در بين زنان 1/14 درصد محاسبه شده است. همچنين نتايج نشان مي‌دهد، درصد جمعيت فعال 10 ساله و بيش‌تر در نقاط روستايي بيش‌تر از نقاط شهري است، به‌‌طوري که نرخ مشارکت اقتصادي در نقاط روستايي 8/40 درصد و در نقاط شهري 3/37 درصد بوده است.

    درصورتي‌که جمعيت 15 ساله و بيش‌تر، جمعيت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادي در کل کشور 1/42 درصد به‌‌دست مي‌آيد.  اين شاخص در بين مردان 8/68 درصد و در بين زنان 3/15 درصد، در نقاط شهري 9/40 درصد و در نقاط روستايي 5/45 درصد به‌دست مي‌آ‌يد.

مقايسه نرخ مشارکت اقتصادي در گروه‌هاي سني نشان مي‌دهد، بيش‌ترين نرخ مشارکت اقتصادي (4/56 درصد) در گروه سني 34-30 ساله بوده است. اين امر براي زنان و مردان متفاوت است، به نحوي که مردان گروه سني 39- 35 ساله با 4/94 درصد و زنان گروه سني 29- 25 ساله با 24 درصد بيش‌ترين نرخ مشارکت اقتصادي را به خود اختصاص داده‌اند

در سال 1389، از مجموع 23158723 نفر جمعيت فعال 64-15 ساله، 2/86 درصد شاغل بوده‌اند. از مجموع اين شاغلان، 2/16 درصد مربوط به گروه سني 24- 15 ساله، 5/57 درصد مربوط به گروه سني 44- 25 ساله و 3/26 درصد مربوط به گروه سني 64- 45 ساله بوده است. اين نسبت‌ها براي مردان به ترتيب 3/16 درصد، 7/56 درصد و 1/27 درصد و براي زنان 1/16 درصد، 7/61 درصد و 2/22 درصد بوده است

در سال 1389، 8/13 درصد از جمعيت فعال 64- 15 ساله را بيكاران تشكيل مي‌داده‌اند. از مجموع تعداد اين بيكاران، 7/40 درصد مربوط به گروه سني 24- 15 ساله، 0/50 درصد مربوط به گروه سني 44- 25 ساله و 3/9 درصد مربوط به گروه سني 64- 45 ساله بوده است. اين نسبت‌ها براي مردان به ترتيب 9/39 درصد، 0/48 درصد و 0/12 درصد و براي زنان 6/42 درصد، 3/55 درصد و 1/2 درصد بوده است.

در سال 1389، از 23875023 نفر جمعيت فعال 10 ساله و بيش‌تر 5/13 درصد بيكار بوده‌اند. بالاترين نرخ بيكاري مربوط به گروه سني   24-20 ساله با 8/30 درصد بوده است.

در سال 1389، از جمعيت شاغل 10 ساله و بيش‌تر 7/18 درصد را صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط، 0/16 درصد را "كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري" و 4/16 درصد را كارگران ساده تشكيل مي‌داده‌اند.

    اين نسبت‌ها در جامعه مزبور براي مردان به ترتيب 5/18 درصد، 4/14 درصد، 3/18 درصد و براي زنان 8/19 درصد، 6/23 درصد و 2/7 درصد بوده است.

طراحی سایت