22 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 06 اسفند 1391
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 11 فروردین,1393
بازدید: 1058
نشریه نتایج آمارگیری ازکارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر کشور 1387 در شمار 200 نسخه وبه قیمت 170000 ریال در مهر ماه 1391 منتشر شد.
نشریه نتایج آمارگیری ازکارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر کشور 1387 در شمار 200 نسخه وبه قیمت 170000 ریال در مهر ماه 1391 منتشر شد.


نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيش‌تر سال 1388 نشان مي‌دهد كه در سال 1387 تعداد 4772 كارگاه صنعتي 50 نفر كاركن و بيش‌تر در كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسبت به سال قبل 4/16 درصد افزايش نشان مي‌دهد. توزيع اين كارگاه‌ها در فعاليت‌هاي عمده نشان مي‌دهد كه 5/17 درصد در ”صنايع مواد غذايي و آشاميدني“، 16/13 درصد در ”صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي“، 58/9 درصد در ”صنايع توليد منسوجات“ و بقيه كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيش‌تر در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند.

      بررسي تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيش‌تر در استان‌هاي مختلف كشور مبين اين مطلب است كه در سال 1387 از كل  اين كارگاه‌ها 19/28درصد در استان تهران 67/11 درصد در استان اصفهان 52/7 درصد در استان خراسان رضوي و بقيه‌ كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيش‌تر در ساير استان‌هاي كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند.

براساس نتايج اين طرح، در سال 1387 تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي50 نفر كاركن و بيش‌تر كشور 989734 نفر بوده است كه نسبت به سال قبل 2/18درصد افزايش نشان مي دهد. از اين تعداد 38/14 درصد در ”صنايع مواد غذايي و آشاميدني“ 7/13درصد در ”صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر“ 62/11 درصد در ”صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي“ و بقيه در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند.

      اين بررسي در استان‌هاي مختلف گوياي اين واقعيت است كه از كل تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيش‌تر كشور 01/31 درصد در استان تهران 52/10 درصد در استان اصفهان 9/6 درصد در استان خراسان رضوي و بقيه‌ تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيش‌تر كشور در ساير استان‌ها اشتغال داشته‌اند.

كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيش‌تركشور در سال 1387 ارزش افزوده‌اي برابر با 5/373778 ميليارد ريال ايجاد كرده‌اند كه نسبت به سال قبل 4/21 درصد افزايش نشان مي‌‌دهد بيش‌ترين ارزش افزوده ايجاد شده با رقم 4/68691 ميليارد ريال (45/18 درصد) را ”صنايع توليد فلزات اساسي“ به خود اختصاص داده است. ضمن اين كه ”صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي “ با 6/66270 ميليارد ريال (73/17 درصد) و ”صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر“ با 7/57019 ميليارد ريال (25/15 درصد) از نظر ارزش افزوده ايجاد شده در بين صنايع مختلف در مراتب بعدي قرار گرفته‌اند.

. نگاهي به ارزش توليد فعاليت‌هاي مختلف صنعتي نشان مي‌دهد كه ”صنايع توليد وسايل نقليه‌ موتوري و تريلر و نيم تريلر“ با رقم 5/220606 ميليارد ريال (96/20 درصد) بيش‌ترين ارزش توليد را داشته و ”صنايع توليد فلزات اساسي“ با رقم 8/195444 ميليارد ريال (57/18 درصد) و ”صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي“ با رقم 1/181693 ميليارد ريال (26/17 درصد) به ترتيب در مكان‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

طراحی سایت