25 مرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 01 تیر 1392
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 26 اسفند,1392
بازدید: 1816
نشریه نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر 1388 در شمار 200 نسخه و به قیمت 170000 ریال در آبان ماه 1391 منتشر شد


نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر سال 1389 نشان مي‌دهد كه در سال 1388 تعداد 16129 كارگاه صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسبت به سال قبل 5/5 درصد كاهش نشان مي‌دهد. توزيع اين كارگاه‌ها در فعاليت‌هاي عمده نشان مي‌دهد كه 17/21 درصد در ”صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي“، 87/17 درصد در ”صنايع مواد غذايي و آشاميدني“، 97/7 درصد در ”صنايع توليد منسوجات“ و بقيه كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند.

     همچنین در سال 1388 از كل اين كارگاه‌ها 70/23 درصد در استان تهران 82/11 درصد در استان اصفهان 89/6  درصد در استان خراسان رضوي و بقيه‌ كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در ساير استان‌هاي كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند.

در سال 1388 تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر كشور 1251512 نفر بوده است كه نسبت به سال قبل 9/0 درصد کاهش  نشان مي‌دهد. از اين تعداد 81/14 درصد در ”صنايع مواد غذايي و آشاميدني“ 00/14درصد در ”صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي“ 75/11 درصد در ”صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر“ و بقيه در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند.

      از كل تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر كشور 82/28 درصد در استان تهران 69/11 درصد در استان اصفهان 81/6 درصد در استان خراسان رضوي و بقيه‌ تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر كشور در ساير استان‌ها اشتغال داشته‌اند.

نتايج اين آمارگيري نشان مي‌دهد كه كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در سال 1388 حدود 4/105615 ميليارد ريال به منظور جبران خدمات (مزد و حقوق و ساير پرداختي‌ها) به مزد و حقوق‌بگيران خود پرداخت كرده‌اند كه نسبت به سال قبل 1/15 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بيش‌ترين رقم جبران خدمات با 4/17316 ميليارد ريال متعلق به ”صنايع توليد وسايل نقليه‌ موتوري و تريلر و نيم تريلر“ بوده است. ”صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي“ با 0/12664 ميليارد ريال و ”صنايع توليد فلزات اساسي“ با 9/12600 ميليارد ريال از نظر پرداخت به مزد و حقوق‌بگيران خود به ترتيب در مراتب دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

      كه بيش‌ترين جبران خدمات پرداختي با رقم 8/35325 ميليارد ريال به استان تهران تعلق داشته است و استان‌هاي اصفهان و خوزستان به ترتيب با پرداخت 2/12858 و 5/7952 ميليارد ريال از نظر جبران خدمات پرداختي در مراتب دوم و سوم قرار داشته‌اند. در صورتي‌كه كمترين ارزش جبران خدمات پرداختي با رقم 1/142 ميليارد ريال به استان كهگيلويه و بوير احمد اختصاص داشته است.

كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تركشور در سال 1388 ارزش افزوده‌اي برابر با 8/420761 ميليارد ريال ايجاد كرده‌اند كه نسبت به سال قبل 0/3 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بيش‌ترين ارزش افزوده ايجاد شده با رقم 4/74612 ميليارد ريال (73/17 درصد) را ”صنايع توليد مواد و محصولات شیمیایی “به خود اختصاص داده است. ضمن اين كه” صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تربلر “  با 6/73245 ميليارد ريال (41/17 درصد) و ”صنايع توليد فلزات اساسی “ با 5/54181 ميليارد ريال (88/12 درصد) از نظر ارزش افزوده ايجاد شده در بين صنايع مختلف در مراتب بعدي قرار گرفته‌اندکه استان تهران با 9/124143 ميليارد ريال (50/29 درصد) بيش‌ترين ‌ارزش ‌افزوده را نسبت به ساير استان‌ها ايجاد كرده‌اند. كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان اصفهان با 4/53218 ميليارد ريال    (65/12 درصد) و استان خوزستان با 1/45915 ميليارد ريال (91/10 درصد) در مراتب دوم و سوم قرار داشته‌اند.

بر اساس نتايج آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر، ارزش توليد اين كارگاه‌ها در سال 1388 رقمي برابر با 6/1565868 ميليارد ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 0/36 درصد افزايش نشان مي‌دهد. نگاهي به ارزش توليد فعاليت‌هاي مختلف صنعتي نشان مي‌دهد كه ” صنايع توليد زغال كك ـ پالايشگاه‌هاي نفت و سوخت‌هاي هسته‌اي “ با رقم 5/486432 ميليارد ريال (06/31 درصد) بيش‌ترين ارزش توليد را داشته و ” صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر “ با رقم 0/263132 ميليارد ريال (80/16 درصد) و ”صنايع مواد و محصولات شيمياييآ؛“ با رقم 5/197517 ميليارد ريال (61/12 درصد) به ترتيب در مكان‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

      بررسي نتايج طرح حاكي از آن است كه كارگاه‌هاي استان‌هاي تهران با 5/427685 ميليارد ريال (31/27 درصد)، اصفهان با 1/225843 ميليارد ريال (42/14 درصد) و خوزستان با 9/208972 ميليارد ريال (35/13 درصد) به ترتيب مقام‌هاي اول تا سوم را احراز كرده‌اند.

 

كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر كشور در سال 1388 حدود 9/71868 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه نسبت به سال 1387 حدود 4/15 درصد کاهش نشان مي دهد.  در بين صنايع مختلف ”صنايع توليد  مواد و محصولات شيميايي“  با رقم 1/20165 ميليارد ريال (06/28 درصد) بيش‌ترين ميزان سرمايه‌گذاري را داشته‌اند. ”صنايع توليد فلزات اساسی “ با 4/14970 ميليارد ريال (83/20 درصد) و ”صنايع توليد سایر محصولات کانی غیر فلزی “ با 5/12971 ميليارد ريال (05/18 درصد) مقام‌هاي دوم و سوم را كسب كرده‌اند.

      در سال 1388 كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان بوشهر با 9/13185 ميليارد ريال (35/18 درصد)، استان خوزستان با 4/12090 ميليارد ريال (82/16 درصد) و استان اصفهان با 2/10703 ميليارد ريال (89/14 درصد) از نظر سرمايه‌گذاري، مراتب اول تا سوم را در كشور دارا بوده‌اند.

طراحی سایت