08 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 01 تیر 1392
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 26 اسفند,1392
بازدید: 993
نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار پاییز1391 در شمار150 نسخه و به قیمت 40000 ریال در فروردین ماه 1392 منتشر شد


بر اساس نتايج به‌دست آمده، در فصل پاييز ، نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در کل کشور 5/37 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 3/61 درصد و در بين زنان 7/13 درصد محاسبه شده است. همچنين نتايج نشان مي‌دهد، درصد جمعيت فعال 10 ساله و بيش‌تر در نقاط روستايي بيش‌تر از نقاط شهري است، به‌‌طوري که نرخ مشارکت اقتصادي در نقاط روستايي8/39 درصد و در نقاط شهري 6/36 درصد بوده است.

در صورتي که جمعيت 15 ساله و بيش‌تر، جمعيت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادي در کل کشور 2/41 درصد به‌دست مي‌آيد. اين شاخص در بين مردان 6/67 درصد و در بين زنان 9/14 درصد، در نقاط شهري 1/40 درصد و در نقاط روستايي 4/44 درصد به­دست مي‌آ‌يد.

مقايسه نرخ مشارکت اقتصادي در گروه‌هاي سني نشان مي‌دهد، بيش‌ترين نرخ مشارکت اقتصادي (1/56 درصد) در گروه سني 44- 40 ساله بوده است. اين شاخص در بين مردان گروه سني 39- 35 ساله با 6/93 درصد و زنان گروه سني 29- 25 ساله با 3/23 درصد بيش‌ترين مقادير را به خود اختصاص داده‌اند.

نرخ بيکاري نشان مي‌دهد، چند درصد از جمعيت فعال، بيکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان مي‌دهد، چند درصد از جمعيت فعال، شاغل هستند. بنابراين بررسي نرخ بيکاري به‌طور ضمني بررسي نرخ اشتغال نيز مي‌باشد. بر اساس نتايج به‌دست آمده در فصل پاييز، نرخ بيکاري جمعيت 10 سالـه و بيش‌تر در کل کشـور 2/11 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 8/9 درصد و در بين زنان 7/17 درصد محاسبه شده است. همچنين نتايج بيانگر آن است که نرخ بيکاري در نقاط شهري بيش‌تر از نقاط روستايي است، به‌طوري‌که نرخ بيکاري در نقاط شهري 5/12 درصد و در نقاط روستايي 0/8 درصد است. چنانچه جمعيت فعال، 15 ساله و بيش‌تر در نظر گرفته شود، نرخ بيکاري همان 2/11 درصد به‌دست مي‌آيد. که بيش‌ترين نرخ بيکاري در گروه سني 24-20 سالـه با 8/27 درصد بوده است. بررسي اين شاخص در بين مردان و زنان نشان مي‌دهد، همين گروه سني در بين مردان با 5/23 درصد و در بين زنان با 9/47 درصد، بالاترين نرخ بيکاري را به خود اختصاص داده است.

نسبت اشتغال نشان مي‌دهد که چند درصد جمعيت واقع در سن کار، شاغل هستند. نتايج به‌دست آمده در فصل پاييز نشان مي‌دهد، نسبت اشتغال جمعيت 10 سـاله و بيش‌تر 3/33 درصـد بوده است، اين نسبت براي مـردان به مراتب بيش‌تر از زنـان بوده است، به‌‌طوري‌که نسبت مذکور در بين مردان 3/55 درصد و در بين زنان 2/11 درصد به‌دست آمده است.

همچنين نسبت اشتغال جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در نقاط روستايي بيش‌تر از نقاط شهري بوده است، به نحوي که اين نسبت در نقاط روستايي 6/36 درصد و در نقاط شهري 1/32 درصد بوده است.

بررسي نسبت اشتغال در جمعيت 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد، اين نسبت در کل کشور 6/36 درصد بوده است. همچنين اين نسبت در بين مردان بيش از زنان و در نقاط روستايي بيش از نقاط شهري بوده است.

بررسي ميزان اشتغال در بخش‌هاي عمده فعاليت نشان مي‌دهد، بيش‌ترين درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترين درصد شاغلان در بخش کشاورزي مشغول به‌کار بوده‌اند، به‌‌طوري که سهم شاغلان 10 ساله و بيش‌تر در بخش خدمات 1/47 درصد، در بخش صنعت 8/34 درصد و در بخش کشاورزي 1/18 درصد بوده است.

بررسي نرخ مشاركت اقتصادي در بين استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد، نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در استان‌هاي خراسان رضوی با 5/42 درصد در جايگاه نخست قرار دارد و بعد از آن، استان­های آذربایجان غربی و زنجان با 4/42 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند. در مقابل استان‌ سيستان و بلوچستان با 9/26 درصد پايين‌ترين نرخ مشاركت اقتصادي را به خود اختصاص داده‌اند. اين در حالي است كه نرخ مشاركت اقتصادي در كل كشور 5/37 درصد به‌دست آمده است. (جدول 9-1)

نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در كل كشور 2/11 درصد به‌دست آمده است. مقايسه اين شاخص در بين استان‌ها نشان مي‌دهد، استان‌ لرستان با 6/20 درصد، بالاترين نرخ بيكاري را داشته و بعد از آن‌، استان كرمانشاه با 8/18 درصد قرار گرفته است. از سوي ديگر پايين‌ترين نرخ بيكاري با 4/5 درصد در استان خراسان جنوبی مشاهده شده است. (جدول 9-1)

مقايسه نسبت اشتغال در بين استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد، استان‌ خراسان رضوی با 1/39 درصد بالاترين نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است و استان سيستان و بلوچستان با 1/25 درصد پايين‌ترين نسبت اشتغال را به خود اختصـاص داده‌اند. نسبت اشتغـال در كل كشـور 3/33 درصـد بوده است. (جدول 9-1).

مقايسه استان‌ها به لحاظ بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي نشان مي‌دهد، در استان خراسان جنوبی بيش‌ترين شاغلان (6/38 درصد) در بخش كشاورزي مشغول كار بوده‌اند و در مقابل استان تهران با 7/1 درصد كمترين شاغلان در بخش كشاورزي را داشته است. شاغلان بخش كشاورزي در كل كشور 1/18 درصد بوده است. در بخش صنعت، استان‌ یزد با 6/46 درصد بيش‌ترين و استان کرمانشاه  با 9/20 درصد كمترين درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در اين بخش در كل كشور، 8/34 درصد بوده است. همچنين در بخش خدمات، استان تهران با 2/60 درصد بالاترين و استان خراسان شمال با 2/34 درصد پايين‌ترين درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در اين بخش در كل كشور 1/47 درصد بوده است.

طراحی سایت