23 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 20 مهر 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 20 مهر,1399
بازدید: 1675
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های کشور شهریور 1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های کشور شهریور 1399

مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور در ماه شهریور، بر حسب وزن لاشه‌های کشتار شده 40 هزار تن بوده است.

آمار کشتار دام در شهریور 1399

  • مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور در ماه شهریور، بر حسب وزن لاشه‌های کشتار شده 40 هزار تن بوده است.
  • تعداد لاشه‌های قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده در ماه شهریور، 678 هزار لاشه به وزن 12.9 هزار تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، 411 هزار لاشه به وزن 8.1 هزار تن بوده است. استان تهران با 143.4 هزار لاشه بیش‌ترین تعداد، و استان خراسان رضوی با 2.8 هزار تن بیش‌ترین وزن را در این ماه به خود اختصاص داده‌اند.
  • تعداد لاشه‌های قابل مصرف بز و بزغاله ذبح‌شده در ماه شهریور، 189 هزار لاشه به وزن 2.8 هزار تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، 132 هزار لاشه به وزن 2 هزار تن بوده است. استان اصفهان با 46.6 هزار لاشه به وزن 654.6 تن، بیش‌ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.
  • تعداد لاشه‌های قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده در ماه شهریور، 108 هزار لاشه به وزن 23.6 هزار تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، 70  هزار لاشه به وزن 14.7 هزار تن بوده است. استان تهران با 19.4 هزار لاشه به وزن 3.3 هزار تن، بیش‌ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.
  • تعداد لاشه‌های قابل مصرف گاومیش و بچه‌گاومیش ذبح‌شده در ماه شهریور، 2119 لاشه به وزن 420 تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، 1067 لاشه به وزن 212 تن بوده است. استان خوزستان با 845 لاشه به وزن 173 تن، بیش‌ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.
  • تعداد لاشه‌های قابل مصرف شتر و بچه‌شتر ذبح‌شده در ماه شهریور، 1617 لاشه به وزن 314 تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، 2339 لاشه به وزن 479 تن بوده است. استان کرمان با 331 لاشه بیش‌ترین تعداد و استان اصفهان با 72.4 تن بیش‌ترین وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.
  • در ماه شهریور، متوسط وزن یک لاشه گوسفند و بره 18.99 کیلوگرم، بز و بزغاله 14.82 کیلوگرم، گاو و گوساله 217.65 کیلوگرم، گاومیش و بچه‌گاومیش 198.29 کیلوگرم، و شتر و بچه‌شتر 194.05 کیلوگرم بوده است.

مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور 1399 نسبت به مرداد ۱۳۹۹ در حدود 7.8 درصد افزایش داشته است. همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور 1399 با ماه مشابه 1398، نشان‌دهنده افزایش 57 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در شهریور 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره 59 درصد، برای بز و بزغاله 40 درصد، برای گاو و گوساله 61 درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش 100 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 35 درصد کاهش داشته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قایل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های کشور شهریور 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت