01 خرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 24 اسفند 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 24 اسفند,1398
بازدید: 1997
طرح آمارگیری گذران وقت -پاییز 98
طرح آمارگیری گذران وقت -پاییز 98

متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی» با 11 ساعت و 15 دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌هاي گروهي، تمرين‌هاي ورزشي» با 4 ساعت و 6 دقیقه، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط براي مزد» با 2 ساعت و 49 دقیقه «خدمات خانگي بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» با 2 ساعت و 41 دقیقه بوده است.

طرح آمارگیری گذران وقت باهدف ارائه اطلاعات مربوط به شناخت نوع  و مدت‌زمان فعالیت‌های انجام‌شده افراد جامعه و بررسی تغییرات شیوه زندگی افراد، نخستین بار برای دوره آماری یک‌ساله در فصول پاییز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388 و  برای دوره آماری دوم،  فصول پاییز و زمستان 1393 و بهار و تابستان 1394، در مناطق شهری کشور توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری تهیه، طراحی و اجرا شد.

مرحله اول دوره آماری سوم این طرح در فصل پاییز 1398 در نقاط شهری کشور اجرا شد. گزارش حاضر به نتایج این طرح در پاییز اختصاص دارد. در این آمارگیری جمع‌آوری اطلاعات خانواری توسط مأمور آمارگیر و اطلاعات فردی توسط خانوار به روش خود تکمیلی انجام شد. به‌این‌ترتیب که خانوار با توجه به توضیحات آمارگیر و راهنمای خانوار که در اختیار وی قرار می‌گرفت شرح فعالیت‌های خود را در طول یک شبانه‌روز به تفکیک دوره‌های زمانی 15 دقیقه‌ای به‌طور دقیق و شخصاً در پرسشنامه ثبت کرده و در زمان مراجعه مأمور آمارگیر تحویل وی می‌دهد. همچنین در این طرح حوزه‌های خانوارهای نمونه از چارچوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 انتخاب و فهرست برداری مجدد قبل از زمان اجرای طرح انجام‌شده است به‌منظور برآورد تغییرات متوسط زمان سپری‌شده توسط افراد برای فعالیت‌های مختلف، از روش نمونه‌گیری چرخشی استفاده‌شده است.

بررسی الگوی گذران وقت افراد 15 ساله و بیشتر در مناطق شهری بر اساس نتایج فصل پاییز 1398 و منطبق با «طبقه‌بندی استاندارد بين‌المللي فعالیت‌ها برای آمارهای گذران وقت» (ICATUS) نشان می‌دهد که متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی» با 11 ساعت و 15 دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌هاي گروهي، تمرين‌هاي ورزشي» با 4 ساعت و 6 دقیقه، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط براي مزد» با 2 ساعت و 49 دقیقه «خدمات خانگي بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» با 2 ساعت و 41 دقیقه بوده است. همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و ساير كارهاي بدون مزد » با 2 دقیقه است.

در بین مردان ، بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط براي مزد» با 5 ساعت و 20 دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌هاي گروهي، تمرين‌هاي ورزشي» با 4 ساعت و 17 دقیقه و « معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب‌ورسوم ديني» با 1 ساعت و 39 دقیقه بوده است. در بین زنان، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت « خدمات خانگي بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» با 4 ساعت و 26 دقیقه، « فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهي، تمرین‌های ورزشي» با 3 ساعت و 56 و « معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب‌ورسوم ديني» با 1 ساعت و 54 دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.

بررسی الگوی فعالیت گذران وقت جوانان 24‏-15 ساله نشان می‌دهد که، بعد از گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به گروه‌های فعالیت « فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهي، تمرين‌های ورزشی» با 4 ساعت و 14 دقیقه،«یادگیری» با 3 ساعت و 58 دقیقه و «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط براي مزد» با 1 ساعت و 24 دقیقه بوده است. همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و ساير كارهاي بدون مزد» و «توليد كالا براي استفاده نهايي خود»  با 2 دقیقه است.

بررسی الگوی فعالیت گذران وقت گروه سنی 29‏-15 ساله تقریباً مشابه جوانان 24‏-15 ساله است. نتایج نشان می‌دهد که، بعد از گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربـوط به گـروه‌های فعالیـت « فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهي، تمرین‌های ورزشي» با 4 ساعت و 10 «یادگیری» با 2ساعت و 28 دقیقه و «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط براي مزد» با 2 ساعت و 15 دقیقه بوده است. همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و ساير كارهاي بدون مزد» با 2 دقیقه است.

در بین شاغلان، بعد از گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت«اشتغال و فعالیت‌های مرتبط براي مزد» با 7 ساعت و 26 دقیـقه و کمترین زمان صـرف شده در شبانه‌روز مربـوط به «یادگیـری» با کمتـر از یک دقیقه بوده است. برای جمعیـت بیـکار نیز بعد از گروه فعالیـت «رسیدگی و خود مراقبتی» گروه فعالیت،« فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهي، تمرین‌های ورزشي» با 6 ساعت و 16 دقیقه بیش‌ترین و «توليد كالا براي استفاده نهايي خود» و «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و ساير كارهاي بدون مزد » با 2 دقیقه کم‌ترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.

بررسی گذران وقت در بین هریک از طبقات جمعیت غیرفعال اقتصادی گویای آن است که، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت«رسیدگی و خود مراقبتی» است.

بررسی الگوی گذران وقت افراد باسواد 15 ساله و بیشتر گویای آن است که، بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز بعد از گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی» به گروه فعالیت، « فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهي، تمرین‌های ورزشي» با 4 ساعت و 3 دقیقه اختصاص داشته است. این شاخص برای افراد بی‌سواد با اندکی اختلاف، 4 ساعت و 35 دقیقه برای فعالیت « فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهي، تمرین‌های ورزشي» است.

بررسی شیوه فعالیت‌های گذران وقت افراد در روزهای تعطیل و غیر تعطیل نشان می‌دهد افراد در روزهای تعطیل در سه گروه فعالیت« فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهي، تمرین‌های ورزشي» با 4 ساعت و 9 دقیقه، «معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب‌ورسوم ديني» با 2 ساعت و 13 دقیقه و «خدمات خانگي بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» با 2 ساعت و 5 دقیقه زمان بیشتری را نسبت به‌روزهای غیر تعطیل اختصاص داده‌اند.

نتایج طرح نشان می‌دهد افراد هرگز ازدواج‌نکرده بیش‌ترین زمان را در یک شبانه‌روز پس از فعالیت‌های «رسیدگی و خود مراقبتی» به فعالیت‌های گروه « فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهي، تمرین‌های ورزشي» با 4 ساعت و 34 دقیقه و

«یادگیری» با  2 ساعت و 52 دقیقه اختصاص داده است. درحالی‌که افراد دارای همسر هم بیش‌ترین زمان خود را پس از فعالیت‌های «رسیدگی و خود مراقبتی» صرف فعالیت‌های « فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهي، تمرین‌های ورزشي» با 3 ساعت 54 دقیقه و «خدمات خانگي بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» با 3 ساعت 8 دقیقه کرده‌اند. 

متوسط زمان سپری‌شده در يك شبانه‌روز در فضای مجازي توسط جمعيت 15 ساله و بیشتر، 21 دقیقه بوده است. بیش‌ترین زمان صرف شده در یک شبانه‌روز در گروه‌های فعالیت مربوط به «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهي، تمرین‌های ورزشي» با 16دقیقه بوده است.

بررسی فعالیت‌های هم‌زمان با فعالیت اصلی نشان می‌دهد، بیش‌ترین زمانی که در یک شبانه‌روز جمعیت 15 ساله و بیشتر هم‌زمان با فعالیت اصلی صرف می‌کنند مربوط  به فعالیت «معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب‌ورسوم ديني» با 1 ساعت و 17 دقیقه و بعدازآن فعالیت «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهي، تمرین‌های ورزشي» با حدود 1 ساعت است.

تصاویر
  • طرح آمارگیری گذران وقت -پاییز 98
طراحی سایت