03 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 16 مرداد 1392
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 19 اسفند,1392
بازدید: 961
نشریه نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم 1391 در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال در خردادماه 1392 منتشر شد


 مقايسه‌‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني درگروه رانندگان ماشين‌آلات حمل و نقل در اين دوره با دوره‌ي‌ قبل نشان مي‌دهد كه تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «راننده لیفت تراک» با 6/24 درصد و كمترين افزايش آن مربوط به «کمک راننده ی ماشین آلات حمل ونقل» با 8/22 درصد مي­باشد.

متوسط دستـمزد نيروي انساني درگروه رانندگان ماشين‌هاي سنگين در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد كه تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايـش مي‌باشند. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متـوسط دستمزد ساعتي مربوط به «کمک راننده‌ي ماشین آلات سنگین» با1/24 درصد و كمترين افزايش آن مربـوط به

«راننده‌ی ماشین های لوله گذار- سایدبوم» با 3/20 درصد مي‌باشد. مقايسه‌‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1391 با دوره‌ي مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد كه تمام دستمزدهای اين گروه داراي افزايش مي‌باشد. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «راننده‌ی ماشین های آسفالت پخش کنی- فینیشیر» با 6/43 و كمترين افزايش مربوط به « راننده ی لودر» با 6/37 درصد مي‌باشد.

. مقايسه‌ي متوسط دستمزد ساعتي نيروي انساني درگروه كارهاي بنايي ابنيه‌ي‌ ساختمان در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد كه تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ‌ميان، بيش‌ترين ‌افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «کمک بنای سفت‌کار» با 7/24 درصد و كمترين افزايش‌ آن به «بناي سفت‌كار درجه دو» با1/23‌درصد تعلق دارد. هم‌چنين، در مقايسه‌ي‌ نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1391 با دوره‌ي‌ مشابه سال قبل‌، در تمامي اقلام اين گروه رشد دستمزد نيروي انساني مشاهده می شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "کمکبنای سفت کار "با 4/42 درصد و کمترین لفزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به "بنای سفت کار درجه دو"با 0/40 درصد می باشد.

طراحی سایت