03 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 26 مرداد 1392
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 09 بهمن,1392
بازدید: 1144
نشریه نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری کشور سال 1389 در شمار 150 نسخه و به قیمت 40000 ریال در فروردین ماه 1392 منتشر شد


نتايج حاصل از اطلاعات محيط زيستي طرح آمارگيري از معادن در حال بهره‌برداري سال 1390 نشان مي‌دهد كه در سال 1389 از تعداد 4974 معدن در حال بهره‌برداري،‌ تعداد 1265 معدن (43/25 درصد) داراي فاضلاب است. از اين تعداد، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئيني و سنگ آهك به ترتيب با 620، 406 و 103 معدن، بيش‌ترين معادن داراي فاضلاب را به خود اختصاص داده‌اند.

اين سهم‌ها در مقايسه با نتايج متناظر دوره قبل در سال 1388،‌ به ترتيب 04/2 و 59/0 درصد براي معادن استخراج شن و ماسه و سنگ تزئيني، افزايش و 95/2 درصد براي معادن استخراج سنگ آهك كاهش داشته است.

توزيع استاني معادن، نشان مي‌دهد كه استان‌هاي اصفهان، لرستان و خوزستان به ترتيب با 276، 124 و 110 معدن، بيش‌ترين تعداد معادن داراي فاضلاب را داشته‌اند. 

نتايج آمارگيري نشان مي‌دهد كه در سال 1389، از تعداد 1265 معدن داراي فاضلاب، 336 معدن (56/26 درصد) داراي سيستم تصفيه فاضلاب بوده‌اند؛ كه از اين تعداد، 1 معدن از تصفيه شيميايي، 306 معدن از تصفيه فيزيكي و 29 معدن نيز از روش‌هاي شيميايي و فيزيكي براي تصفيه فاضلاب استفاده كرده‌اند. سهم معادن در حال بهره‌برداري داراي سيستم تصفيه فاضلاب در سال 1389، نسبت به دوره‌ي قبل در سال 1388، 66/4 درصد كاهش داشته است.

بر اساس آمارهاي موجود،‌ محل دفع فاضلاب 305 معدن در چاه، 214 معدن در رودخانه، 4 معدن در درياچه/ تالاب، 30 معدن در زمين‌هاي كشاورزي، 629 معدن در زمين‌هاي غيركشاورزي و 188 معدن در ساير محل‌ها است.

روش دفع مواد باطله معدن نتايج نشان مي‌دهد که از 3386 معدن داراي باطله (07/68 درصد) در سال 1389، 656 معدن از مخزن سد باطله، 2386 معدن از مخزن دپوي باطله و 344 معدن از ساير روش‌ها براي دفع مواد باطله معدن استفاده كرده‌اند. سهم دفع مواد باطله معدن به روش مخزن سد باطله در سال 1389 نسبت به دوره‌ي قبل در سال 1388، 17/2 درصد افزايش داشته است؛ كه اين سهم در دفع به روش مخزن دپوي باطله، 1/2 درصد كاهش داشته است

آمارها نشان مي‌دهد كه در سال 1389، 793 معدن (94/15 درصد) در بخش محيط زيست، سرمايه‌گذاري داشته‌اند. از اين تعداد،‌ معادن استخراج شن و ماسه،‌ سنگ آهك و سنگ لاشه به ترتيب با 384،‌ 152 و 99 معدن، ‌بيش‌ترين تعداد معادن داراي سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست بوده‌اند. سهم معادن شن و ماسه و سنگ آهك داراي سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست در سال 1389 نسبت به دوره‌ي قبل در سال 1388، به ترتيب 46/2 و 18/1 درصد كاهش داشته است. اين سهم در معادن سنگ لاشه 40/5 درصد افزايش داشته است

همچنین توزيع استاني معادن در حال بهره‌برداري نشان مي‌دهد كه استان‌هاي بوشهر، اصفهان و تهران به ترتيب با 161، 84 و 80 معدن بيش‌ترين تعداد معادن داراي سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست را به خود اختصاص داده‌اند

همچنین ارزش سرمایه گذاری در بخش محیط زیست نشان مي‌دهد كه در سال 1389، در مجموع 1969667 ميليون ريال در بخش محيط زيست معادن در حال بهره‌برداري كشور، سرمايه‌گذاري شده است؛‌ كه معادن استخراج سنگ مس با 1810635 ميليون ريال معادل 91/93 درصد، بيش‌ترين سرمايه‌گذاري را در بخش محيط زيست انجام داده است. اين سهم در مقايسه با نتايج متناظر دوره‌ي قبل در سال 1388، 74/5 درصد افزايش داشته است. معادن استخراج سنگ آهن و شن و ماسه در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.

توزيع استاني معادن در حال بهره‌برداري نشان مي‌دهد كه معادن استان‌ آذربايجان شرقي با 1800883 ميليون ريال (43/91 درصد)، بيش‌ترين سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست را انجام داده‌اند. پس از آذربايجان شرقي، استان‌هاي يزد، كرمان، تهران و كهگيلويه و بويراحمد قرار دارند كه در مجموع 99/6 درصد ارزش ريالي سرمايه‌گذاري بخش محيط زيست معادن، در اين استان‌ها انجام شده است.

بررسی معادن در حال بهره برداری بر حسب سرمایه گذاری در بخش های مختلف محیط زیست نشان می دهد گه از تعداد 793 معدن داراي سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست، 156 معدن در بخش آب و فاضلاب، 230 معدن در بخش هوا، 131 معدن در بخش پسماند و 552 معدن در ساير بخش‌هاي محيط زيست، سرمايه‌گذاري كرده‌اند

نتايج نشان مي‌دهد كه از مجموع 1969667 ميليون ريال سرمايه‌گذاري معادن در بخش محيط زيست، 454983 ميليون ريال در بخش آب و فاضلاب،‌ 116273 ميليون ريال در بخش هوا، 1106310 ميليون ريال در بخش پسماند و 292066 ميليون ريال در ساير بخش‌هاي مربوط به محيط زيست، سرمايه‌گذاري شده است. سهم معادن داراي سرمايه‌گذاري در بخش آب و فاضلاب در سال 1389 نسبت به دوره‌ي قبل در سال 1388، 15/3 درصد افزايش و در بخش‌هاي هوا و پسماند به ترتيب 82/10 و 37/5 درصد كاهش داشته است.

طراحی سایت