17 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 26 تیر 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 26 تیر,1398
بازدید: 654
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای کشور سال1397(100=1390)
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای کشور سال1397(100=1390)

شاخص كل (بر مبناي100=1395) در سال 1397 برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد 137.3، 136.9 و 139.4 را نشان مي‌دهد كه نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور 26.9 درصد، مناطق شهری 26.6 درصد و مناطق روستایی 28.1 درصد افزایش نشان  می­ دهد

شاخص كل (بر مبناي100=1395) در سال 1397 برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد 137.3، 136.9 و 139.4 را نشان مي‌دهد كه نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور 26.9 درصد، مناطق شهری 26.6 درصد و مناطق روستایی 28.1 درصد افزایش نشان     می­دهد. نرخ تورم کل نسبت به سال گذشته برای کل کشور 18.7 واحد درصد، برای مناطق شهری 18.5 واحد درصد و برای مناطق روستایی 19.3 واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در سال 1397 برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد 155.0، 155.4 و 153.4 رسيد كه نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 38.2، 38.4 و 37.3 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم « خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور 26.0 واحد درصد، برای مناطق شهری 26.1 واحد درصد و برای مناطق روستایی 25.5 واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» در سال 1397 برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد 130.7، .130.8 و 130.2 رسيد كه نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور 22.4 درصد، مناطق شهری 22.5 درصد و برای مناطق روستایی 21.8 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور 15.6 واحد درصد، مناطق شهری 15.8 واحد درصد و برای مناطق روستایی 14.9 واحد درصد افزایش یافته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای کشور سال1397(100=1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت