08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 19 اسفند 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 19 اسفند,1397
بازدید: 757
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل پاییز 1397
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل پاییز 1397

شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل پاییز 1397، به عدد 379.0 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (319.7) 18.6 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (242.7)، 56.1 درصد افزايش داشته است.

 

شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل پاییز 1397، به عدد 379.0 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (319.7) 18.6 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (242.7)، 56.1 درصد افزايش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 35.2 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 (24.2 درصد) افزایش داشته است.

در ادامه به توضیح مختصر از اعداد شاخص و درصد تغییرات آن­ها در سطح بخش­های اصلی و اختصاصی می­پردازیم.

بخش کشاورزی

در فصل پاییز 1397، با 21.0 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (352.1) به عدد 425.9 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 68.7 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل 39.3 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 (24.1 درصد) افزایش داشته است.

بخش معدن

            شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش معدن، در فصل پاییز 1397، با 17.2 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (324.7) و 62.2 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (234.6) به عدد 380.4 رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل 41.9 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 (30.8 درصد) افزایش داشته است.

بخش صنعت

            شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش صنعت، در فصل پاییز 1397، با 23.5 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (340.3) به عدد 420.4 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (242.7) 73.2 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل 47.3 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 (32.9 درصد) افزایش داشته است.

بخش برق

            شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاییز 1397، با 11.6 درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (136.3) به عدد 120.5 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش نشان می­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل 0.8 درصد افزایش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397، (3.7- درصد) افزایش داشته است.

بخش اختصاصی خدمات

            شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصی خدمات در فصل پاییز 1397، با 8.8 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (285.0) به عدد 310.1 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 25.5 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش­های خدمات) معادل 16.7 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 (12.5 درصد) افزایش داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل پاییز 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت