13 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 11 اسفند 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 19 اسفند,1397
بازدید: 1839
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان –  بهمن1397
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن1397

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور (42.3 درصد) می¬باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان كردستان (52.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (35.3 درصد) است.

کل خانوارها

در بهمن ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 158.1 رسید که نسبت به ماه قبل2.2 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان يزد با 3.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان  با 1.6 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور (42.3 درصد) می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان كردستان (52.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (35.3 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان كردستان به طور متوسط 10.2 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط 7.0 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1397 برای خانوارهای کشور به عدد 23.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (27.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (18.8 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه 9.1 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

خانوارهای شهری

در بهمن ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 157.3 رسید که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با 3.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كرمان با 1.0 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور(41.5 درصد) است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان كردستان (51.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (34.7 درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان كردستان به طور متوسط 9.6درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 6.8 درصدکمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1397 برای خانوارهای شهری به عدد 23.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايلام  (28.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (19.3 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه 8.9 درصد است که نسبت به ماه قبل 1.0واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

خانوارهای روستایی

در بهمن ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (100=1395) به 162.9رسید که نسبت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان­  كرمان با 6.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان  با 1.5 درصد افزايش می باشد. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 46.7 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (57.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (38.3 درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط  10.7 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 8.4  درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1397 برای خانوارهای روستایی کشور به 24.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختياری (29.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (17.3 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه 12.2 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان –  بهمن1397
فایلهای پیوست