شماره: 74
1389/06/06 - 12:02
نتایج طرح تحقیق و توسعه

رشد 29 درصدی محققان تمام وقت کشور درسال 1387
 
نتایج طرح آمارگیری از فعالیت های تحقیق وتوسعه توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال 1387 مجموع محققان تمام وقت کشور 54282 نفر بوده اند که نسبت به سال 1385 از رشدی معادل 29 درصد برخورداربوده است.حضور زنان در عرصه تحقیق وتوسعه در این دوره زمانی با رشد 56 درصد قابل توجه است.این رشد برای مردان نیز 21 درصد بوده است.
در سال 1387 تعداد کل پروژه های تحقیق وتوسعه انجام شده در کشور 60598 پروژه بوده که بیشترین پروژه‌ها از نوع کاربردی با 33688 پروژه، بنیادی با 15940 پروژه و توسعه ای 10970 پروژه بوده است.
از لحاظ شاخص های اقتصادی ،ارزش افزوده و ستانده به ترتیب 19 و10 درصد رشد مثبت داشته و مصارف واسطه و ارزش تشکیل سرمایه به ترتیب 4 و 15 رشد منفی داشته است.
پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته در سال 1387 معادل 31873 پروژه (حدود53 درصد) و دردست اجرا، معادل 28725 پروژه ( 47 درصد ) بوده است.ازمجموع 4358691 میلیون ریال ارزش افزوده ایجادشده توسط کارگاه های تحقیق وتوسعه در سال 1387 در کل کشور،استان تهران با 34 درصد،مازندران با 6/7 درصد ،خراسان رضوی با 2/7درصد بیشترین سهم را دارا بوده‌اند. همچنین ازمجموع 2620110 میلیون ریال سرمایه گذاری کارگاه های دارای فعالیت تحقیق وتوسعه در سال 1387 استان تهران با 3/51 درصد، فارس با 8/7 درصد، اصفهان 7/5 درصد و مازندران با 4/5 درصد بیشترین سهم را داشته‌اند.
خاطرنشان می‌شود، طرح آمارگیری از فعالیت های تحقیق وتوسعه هر دوسال یکبار به روش تمام شماری در کل کشور با چهارجامعه آماری موسسات پژوهشی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، کارگاه های صنعتی دارای واحد تحقیق وتوسعه وحوزه‌های علمیه، با مراجعه به حدود 3000 کارگاه اجرامی شود.آخرین اجرای طرح در بهمن سال 1388 بوده است که آمارمربوط به سال 1387 جمع‌آوری شده است.
نتایج تفصیلی این  طرح بزودی درسایت مرکزآمارایران به آدرسwww.www.amar.org.ir قابل دسترسی خواهد بود.