اخبار مرکز
شماره: 6937
1397/09/10 - 10:38
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آبان1397 منتشر شد

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذر بايجان شرقي با 4.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با 1.4 درصد افزایش می­باشد.

کل خانوارها

در آبان ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 147.8 رسید که نسبت به ماه قبل2.6 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذر بايجان شرقي با 4.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با 1.4 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 34.9 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سيستان وبلوچستان (42.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (28.8 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان سيستان وبلوچستان  به طور متوسط 7.7 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط 6.1 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1397 برای خانوارهای کشور به عدد 15.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (19.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (12.2 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آبان ماه 7.0 درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

 براي مشاهده جزئيات  و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.