شماره: 2386
1395/09/23 - 09:11
نشریه نتایج آمارگیری از معادن درحال بهره بردار ی کشور دربخش تعاون 1393-1391در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در مرداد ماه 1395 منتشر شد.

این نشریه به ارائه اطلاعاتی درزمینه تعداد معادن وتعدادشاغلان  درمعادن درحال بهره برداری دربخش تعاون،ارزش کل تولیدات،ارزش افزوده،ارزش سرمایه گذاری،جبران خدمات مزد وحقوق بگیران معادن مزبور ،اقلام منتخب معادن درحال بهره برداری در بخش تعاون برحسب استان وفعالیتبه تفکیک سال های 1392،1393و1391 می پردازد.