شماره: 2381
1395/09/23 - 08:49
نشریه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن بهار1395 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال درشهریور ماه 1395 منتشر شد.

این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن وبخش های اصلی ودرصد تغییرات آن ها در فصل زمستان سال های 1395-1394،شاخص قیمت تولید کننده کل بخش معدن به تفکیک فصل در سال های 1395-1383،درصد تغییر این شاخص نسبت به فصل قبل در سال های 1395-1383،درصد تغییر شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل در سال های 1395-1383 و... می پردازد