اخبار مرکز
شماره: 17360
1401/02/24 - 09:24
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در ایران فصل زمستان 1400 -بر مبنای سال پایه 1395 و طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC Rev4

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان 1400 به 45.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (45.8 درصد) تغییری نداشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1400 به 7.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (10.0 درصد) 2.7 واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش­های" آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفيه"  (صفر درصد)، "فعالیت‌های بیمه" (2.3 درصد) و "فعاليت‌هاي حرفه‌اي، علمي و فني" (3.0 درصد) می‌­باشد. بیشترین تورم فصلی نیز به ترتیب مربوط به "فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا" (14.0 درصد) و "تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت" (9.6 درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان 1400 به 45.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (45.8 درصد) تغییری نداشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان 1400  نسبت به فصل زمستان 1399،  45.8 درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش " فعاليت‌هاي املاك و مستغلات" (25.2 درصد) و " اطلاعات و ارتباطات" (26.1 درصد) و بیشترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش "فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا " (81.5 درصد) و " فعالیت‌های مربوط به انسان و مددكاري اجتماعي" (58.7 درصد) می‌باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 (تورم سالانه) به 46.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (46.3 درصد) 0.6 واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به بخش " فعالیت‌های املاك و مستغلات" (24.9 درصد) و " اطلاعات و ارتباطات " (25.1 واحد) و بیشترین آن نیز به ترتیب مربوط به بخش "فعالیت­‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا  (84.3 درصد) و "فعالیت‌های اداري و خدمات پشتيباني" (64.8 درصد)  است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.