اخبار مرکز
شماره: 17358
1401/02/24 - 09:04
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن - فصل زمستان1400 ( بر مبنای سال پایه 1395)

میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان 1400 نسبت به فصل زمستان 1399، 64.5 درصد افزایش دارد.

تورم فصلی

در فصل زمستان1400 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 3.2 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل پاییز 1400، 1.2 واحد درصد کاهش داشته است. تورم فصلی مربوط به گروه­‌های زغال سنگ،6.0  درصد، كانه­‌هاي فلزي، 3.0 درصد و ساير مواد معدنی 3.9 درصد بوده است که برای گروه­‌های زغال سنگ ، کانه‌های فلزی و سایر مواد معدنی درمقایسه با تورم فصلی پاییز1400 به ترتیب 5.1، 0.7 و 6.0  واحد درصد کاهش نشان می­‌دهد.

 

تورم نقطه به نقطه

در فصل زمستان1400 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 64.5 درصد بوده است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان 1400 نسبت به فصل زمستان 1399، 64.5 درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه زغال سنگ معادل 71.0 درصد، كانه­‌هاي فلزي 65.3 درصد و ساير مواد معدنی 54.5 درصد  بوده است. در این فصل تورم نقطه به نقطه نسبت به فصل پاییز 1400در گروه زغال سنگ، 5.6 واحد درصد افزایش و در گروه­‌های كانه­‌هاي فلزي و ساير مواد معدنی به ترتیب 17.6 و5.2 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) 92.9 درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 14.4 واحد درصد کاهش نشان می­‌دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه زغال سنگ  برابر با 83.4 درصد، كانه­‌هاي فلزي 96.7 درصد و ساير مواد معدنی 63.8 درصد بوده است. در این فصل تورم سالانه در هر سه گروه زغال سنگ، كانه‌­هاي فلزي و ساير مواد معدنی در مقایسه با فصل پاییز 1400 به ترتیب 6.6، 16.3 و 3.5 واحد درصد کاهش داشته است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.