شماره: 17357
1401/02/21 - 08:51
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور زمستان 1400 (100=1395)

در فصل زمستان 1400 شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی (بر مبنای 100=1395) برابر با 531.0 بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) 3.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 39.7 درصد افزایش یافته­ است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 59.0 درصد افزایش یافته­ است.

در فصل زمستان 1400 شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی (بر مبنای 100=1395) برابر با 531.0 بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) 3.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 39.7 درصد افزایش یافته­ است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 59.0 درصد افزایش یافته­ است.

تورم فصلی

در فصل زمستان 1400 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به 3.2 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (4.5 درصد)، 1.3 واحد درصد کاهش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " شیر" (1.4 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "گاو نر داشتی"  (9.5 درصد) می­ باشد.

تورم نقطه به نقطه

در فصل زمستان 1400 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به  39.7 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (50.4 درصد)، 10.7 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری­های صنعتی به ازای تولید قلم­های خود در داخل کشور، در فصل زمستان 1400 نسبت به فصل زمستان 1399، 39.7 درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری­های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم "گوساله نر زیر چهار ماه" (26.7 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "کود" (51.6 درصد) می­ باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری­های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 59.0 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (67.9 درصد)،8.9 واحد درصد کاهش نشان می­ دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری­های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گوساله نر زير چهار ماه" (24.2 درصد) و بیشترین آن مربوط به "گاو حذفی شیری" (68.4 درصد) می­ باشد.

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در زمستان 1400 نشان مي­دهد که عدد شاخص در همه استان­ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه­رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان ایلام با 9.8 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان البرز با 1.1 درصد افزایش می­باشد.

مقایسه شاخص کل استان­ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می­ دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان اردبیل با 50.6 درصد (افزایش) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 22.9 درصد (افزایش) می­ باشد.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.