اطلاع‌نگاشت
شماره: 17355
1401/02/21 - 08:37
ترکیب هزینه و درآمد یک خانوار 3 نفره شهری در سال 1399

این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.