تحلیل و یادداشت
شماره: 17348
1401/02/19 - 03:12
بررسی تعاریف بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME ) و اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد کشور

این مطلب توسط خانم مهتاب ایرانفر رییس گروه آمارگیری‌های صنعت، خدمات و بازرگانی دفتر روش‌شناسی آماری و طرح‌های نمونه‌گیری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

با توجه به اهمیت توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری‌ کشورهای در حال توسعه و صنعتی، روی آوردن به کوچک سازی صنایع و اتکا به توسعه و گسترش صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی، رویکرد مهمی است. در این مقاله تعاریف بنگاه‌های کوچک و متوسط تشریح و مقایسه شده و به اهمیت وجود تعریف مشترک و یکسان برای این بنگاه‌ها و نقش آن­ها در دستیابی به توسعه صنعتی و رشد اقتصادی در کشور تأکید شده است. مرکز آمار ایران به عنوان نهاد رسمی مسئول انتشار آمارهای رسمی و ارائه تعاریف استاندارد در کشور می‌تواند گام اصلی و مؤثری در این زمینه بردارد.

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.