شماره: 17337
1401/02/11 - 09:38
انتشار نسخه الکترونیکی خلاصه نتایج طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاههای کشور اسفند 1400

عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ به 54.3 هزار تن رسید

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ جمعاً ۵4٬255 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۸٬548 تن، ۵2٫6 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 21٬636 تن، بز و بزغاله با ۲٬۹98 تن، و سایر انواع دام با ۱٬073 تن، به‌ترتیب ۳9٫9 درصد، ۵٫5 درصد و ۲٫۰ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش 11 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ برای گوسفند و بره 2۲ درصد، برای بز و بزغاله 0.1 درصد، برای گاو و گوساله 5 درصد، و برای گاومیش و بچه‌گاومیش 14 درصد افزایش داشته، و برای شتر و بچه‌شتر 6 درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل (بهمن) در حدود 6 درصد افزایش داشته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.