شماره: 17330
1401/02/10 - 09:44
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور1400

بر اساس نتايج حاصل از اين طرح، در سال 1399، 1953 واحد پرورش قارچ خوراكي در سطح كشور وجود داشته است كه 1909 واحد قارچ دكمه‌اي، 33 واحد قارچ صدفي و 11 واحد نيز در زمينه پرورش هر دو نوع قارچ فعاليت داشته‌اند.

بر اساس نتايج حاصل از اين طرح، در سال 1399، 1953 واحد پرورش قارچ خوراكي در سطح كشور وجود داشته است كه 1909 واحد قارچ دكمه‌اي، 33 واحد قارچ صدفي و 11 واحد نيز در زمينه پرورش هر دو نوع قارچ فعاليت داشته‌اند. مقایسه تعداد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي نسبت به سال 1396 حاکی از افزایش 21 درصدی است. همچنين استان‌هاي مازندران، فارس و گلستان بيش‌ترين تعداد واحدهای پرورش قارچ خوراکی را در بين سایر استان‌هاي كشور به خود اختصاص داده‌اند.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.