شماره: 17305
1401/01/30 - 01:33
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از فعالیت های تحقیق وتوسعه شرکت ها دانش بنیان 1398(سال اجرا 1399)

توزيع کل محققان شرکت‌های دانش‌بنیان برحسب مدرك تحصيلي، نشان مي‌دهد كه در سال 1398 از 20234 نفر، تعداد 3018 نفر (14/92 درصد) داراي مدرك دكتراي تخصصي، 8584 نفر (42/42 درصد) داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي، 7711 نفر (38/11 درصد) داراي مدرك كارشناسي و 922 نفر (4/56 درصد) دارای مدرک کاردانی و پایین‌تر بوده‌اند.

توزيع کل محققان شرکت‌های دانش‌بنیان برحسب مدرك تحصيلي، نشان مي‌دهد كه در سال 1398 از 20234 نفر، تعداد 3018 نفر (14/92 درصد) داراي مدرك دكتراي تخصصي، 8584 نفر (42/42 درصد) داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي، 7711 نفر (38/11 درصد) داراي مدرك كارشناسي و 922 نفر (4/56 درصد) دارای مدرک کاردانی و پایین‌تر بوده‌اند.

بررسی مقدار زمان اختصاص داده شده محققان به فعالیت‌های تحقیق و توسعه در سال 1398 نشان می‌دهد که 20234 محقق فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان که به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت، به فعالیت تحقیق و توسعه مشغول بوده‌اند را می‌‎توان معادل با 16753 محقق تمام‌وقت درنظر گرفت. توزيع محققان معادل تمام‌وقت شده شرکت‌های دانش‌بنیان برحسب مدرك تحصيلي، نشان مي‌دهد كه در سال 1398 از 16753 نفر محقق معادل تمام‌وقت، تعداد 2346 نفر (14 درصد) داراي مدرك دكتراي تخصصي، 7275 نفر ( 43/43 درصد) داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي، 6428 نفر ( 38/37 درصد) داراي مدرك كارشناسي و 703 نفر (4/20 درصد) دارای مدرک کاردانی و پایین‌تر بوده‌اند.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.