اطلاع‌نگاشت
شماره: 17276
1401/01/16 - 08:37
اطلاع نگاشت استفاده خانوارهای شهری از کیسه مخصوص زباله در هر هفته در سال 1395

این اطلاع نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.