اخبار مرکز
شماره: 17214
1400/12/09 - 12:34
شاخص قیمت تولیدکننده در ایران ـ فصل پاییز 1400 (بر مبنای سال پایه 1395)

میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز 1400 نسبت به فصل پاییز سال 1399، 48.6 درصد افزایش دارد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز 1400 به 10.0 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل 1.7 واحد درصـد کاهش داشته است. در این فصل، در میان بخش­های مختلف تولیدی کم­ترین نرخ مربوط به بخش معدن (4.4 درصد) و بیش­ترین تورم فصلی تولیدکننده مربـوط به بخش کشاورزی (11.3 درصد) بوده است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1400 به 48.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 10.3 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز 1400 نسبت به فصل پاییز سال 1399، 48.6 درصد افزایش دارد. در میان بخش­های مختلف تولیدی کم­ترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (18.6 درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش معدن (79.9 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1400 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 60.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 3.5 واحد درصد کاهش داشته است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های اصلی تولیدی در کشـور، کم­ترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (30.6 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به بخش معدن (107.3 درصد) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.