اخبار سازمانی
شماره: 17148
1400/11/16 - 09:06
برگزاری سمینار آموزشی طرح آزمایشی آمارگیری از فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی و تعاونی کشور‏-1400

طرح آزمایشی "آمارگیری از فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی و تعاونی کشور‏-1400"، از روز شنبه 16 بهمن ماه به مدت یک ماه در سطح استان تهران و در شهر‌های تهران، اسلامشهر و پردیس اجرا می شود.

طرح آزمایشی "آمارگیری از فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی و تعاونی کشور‏-1400"،  از روز شنبه 16 بهمن ماه به مدت یک ماه در سطح استان تهران و در شهر‌های تهران، اسلامشهر و پردیس اجرا می شود.

سمینار آموزشی این طرح، روز چهار شنبه13 بهمن ماه  با حضور کارشناسان دفتر صنعت و معدن وزیربنایی و کارشناسان طرح مربوطه، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

 این طرح آزمایشی بر اساس چارچوب طرح پروانه های ساختمانی و با مراجعه به 150 نمونه در استان تهران اجرا خواهد شد.